Skoči do osrednje vsebine

Podpis Dogovora o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022

Minister, pristojen za lokalno samoupravo, Boštjan Koritnik in predsedniki reprezentativnih združenj občin so slovesno podpisali Dogovor o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022. Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20 evra. Tudi za leto 2022 je zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih z epidemijo virusa covid-19, predviden enak znesek kot v letu 2021 (torej 628,20 evra), natančen znesek pa bo določen s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu.

z mapami v rokah stojijo pred mizo, zadaj zastave

podpisniki dogovora po podpisu v tiskovnem središču | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkov občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine. Dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat. Znesek povprečnine je določen znotraj okvira proračuna za leto 2021, katerega meje določa fiskalno pravilo.

Kljub epidemiji, je Vlada Republike Slovenije spoštovala koalicijsko zavezo in že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto za skoraj 35 evrov: s prvotno določenih 589,11 evra na 623,96 evra. Za leto 2021 pa se obeta dvig še za dobre 4 evre, to je na 628,20 evra. Skupno se bo povprečnina glede na lani določen znesek povečala kar za 40 evrov za prihodnje leto. 

Podrobneje o določanju višine povprečnine

Na podlagi šestega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin Vlada pred predložitvijo predloga državnega proračuna v Državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti.

Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog se izračunajo kot povprečni stroški na prebivalca za naslednji dve proračunski leti ob upoštevanju:

  • tekočih odhodkov in tekočih transferov za te naloge v preteklih štirih letih, ki jih občine sporočajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na podlagi zakona oziroma predpisa, izdanega na njegovi podlagi;
  • povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in tekočih transferov za tekoče leto, zaradi učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v preteklem in tekočem letu, ki jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog iz prejšnjega člena;
  • zmanjšanja tekočih odhodkov in tekočih transferov za sredstva sofinanciranja teh nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter zmanjšanja za obvezne dajatve, določene v področnih predpisih, za te naloge, v prejšnjih štirih letih.

Metodologija za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog je določena z uredbo. Ministrstvo, pristojno za finance, izračuna povprečne stroške za financiranje občinskih nalog na podlagi metodologije iz prejšnjega odstavka za naslednji dve proračunski leti in jih z obrazložitvami pošlje reprezentativnim združenjem občin najpozneje do 1. julija tekočega leta. Reprezentativna združenja občin najpozneje do 1. septembra tekočega leta ministrstvu, pristojnemu za finance, sporočijo mnenje k izračunanim povprečnim stroškom za financiranje občinskih nalog. 

Postopek za določitev višine povprečnine se začne po prejemu mnenja iz prejšnjega odstavka. V postopku za določitev višine povprečnine se poleg izračunanih povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog iz tretjega odstavka tega člena upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država, ki ga sprejme Državni zbor na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo, za naslednji dve proračunski leti, in znesek dohodnine, ki v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona pripada občinam. Vlada in reprezentativna združenja občin sklenejo dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti pred predložitvijo predloga državnega proračuna v Državni zbor. Povprečnino določi Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

28. septembra 2020 se je minister za javno upravo Boštjan Koritnik sestal s predstavniki združenj občin in jim predstavil proračunski okvir za določitev povprečnine. Predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin so izkazali pripravljenost za podpis dogovora.