Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola ter predlog sporazuma o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.3. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.4. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi gospodarskega interesnega združenja »Združenje pomorske industrije Slovenije, g.i.z.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o zavrnitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Andor, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Zaprosilo za oceno Fiskalnega sveta o obstoju okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.8. Predlog spremembe projekta 3330-20-0021 Investicije v Nordijski center Planica (SP 2020-2023) v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

1.9. Poročilo o ukrepanju za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za okolje in prostor, ugotovljenih v Porevizijskem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.10. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.11. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.12. Odzivno poročilo na Petindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019 in Odzivno poročilo na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2019 ter Informacija o realizaciji priporočila Državnega zbora ob obravnavi štiriindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.13. Poročilo o davčnih izdatkih v letu 2018, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. december 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 3847 final z dne 2. 7. 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz nekaterih členov Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 3821 final, z dne 2. 7. 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (c) prvega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 3. člena, točke (a) in točke (b) drugega odstavka 8. člena, 9. člena in 10. člena Direktive 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 3802 final z dne 2. 7. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga priporočila Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da privoli, da ga samostojno zavezujejo nekateri mednarodni sporazumi, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju, na področju skupne ribiške politike Unije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa Sveta (EU) 2019/510, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 6. oktobra 2020 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 6. oktobra 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci ministrov za delo "Človekove pravice in dostojno delo v globalnih oskrbovalnih verigah" 6. oktobra 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno in carinsko upravo o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.27. Informacija o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec leta 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.28. Izhodišča o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na konferenci »Tourism 365?« 6. oktobra 2020 v Zagrebu na Hrvaškem, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.29. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem 86. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 30. septembra 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem Letnem zasedanju sveta guvernerjev in volitvah predsednika Evropske banke za obnovo in razvoj 7. in 8. oktobra 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odpravo birokracije v davčnih postopkih, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjšanjem sredstev na proračunski postavki pomoč šolajočim, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z višino sredstev za znanstveno-raziskovalno področje po rebalansu proračuna za leto 2020, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodatnimi ukrepi za porabo turističnih bonov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z mestnim, kulturnim turizmom in turističnimi boni, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podpredsednico vlade in zadevo SRIPT, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo terenske pisarne Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo na mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu leta 2023, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravami na mednarodni knjižni sejem v Bologni leta 2022, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s promocijo slovenske jazz glasbe, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izzivi hibridnega vojskovanja, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Kazenskim zakonikom in kaznivimi dejanji, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakoviča o neenakopravni obravnavi in diskriminaciji glede izplačevanja dodatkov v slovenski policiji, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odpravo prepovedi branja časopisov v lokalih, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nezadostnim in neučinkovitim zagotavljanjem ustrezne opreme in njene pravilne uporabe za spopadanje s SARS-CoV-2 virusom, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z organizacijo testiranj na COVID-19 v Mariboru, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zunanjo politiko Republike Slovenije, poročevalec: dr. Anže Logar

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem ministra za zunanje zadeve na MDT DZ, poročevalec: dr. Anže Logar

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dejana Židana v zvezi z ustanovitvijo in delom Delovne skupine za obravnavo romske problematike, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poslovanjem organov v slovenščini, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z enostransko odločitvijo glede zaprtja meje s strani Madžarske, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.2. Predlog dopolnitve Seznama pomembnih investicij (1. dopolnitev), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    

2.3. Predlog sklepa o ureditvi pravnega statusa zaščitne opreme uporabljene iz državnih blagovnih rezerv v času epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), poročevalec: Zdravko Počivalšek

2.4. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MJU, MZ, Okrožno sodišče v Novem mestu), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Proračunski memorandum 2021–2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

4. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

4A. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

5. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

5A. Poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2019, poročevalec: Boštjan Koritnik   

5B. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019, poročevalec: Boštjan Koritnik  

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – prva obravnava, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

8. Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju – prva obravnava, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

9. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov – prva obravnava, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

9A. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

10. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

10.1. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – začasno znižanje prejemkov članom nadzornega sveta družbe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

11. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

11.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance

11.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance

11.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje

11.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje

11.5. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor

11.6. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

11.7. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Novo mesto

11.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ljubljana-Šiška

11.9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

11.10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju v Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

11.11. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu

11.12. Predlog odvzema statusa javnega dobra na nepremičninah vse v k. o. 440 Doklece ter vpis lastninske pravice

12. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

12.1. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2021 in 2022, poročevalec: Boštjan Koritnik 

12.4. Predlog zbirnega predloga skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 2021 in 2022, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    

12.6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12.7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak