Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 16. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov – prva obravnava, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Poročilo o davčnih izdatkih v letu 2018, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. december 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola ter predlog sporazuma o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog dopolnitve Seznama pomembnih investicij (1. dopolnitev), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi gospodarskega interesnega združenja »Združenje pomorske industrije Slovenije, g.i.z.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Andor, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9A. Predlog sklepa o ureditvi pravnega statusa zaščitne opreme uporabljene iz državnih blagovnih rezerv v času epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – začasno znižanje prejemkov članom nadzornega sveta družbe, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10A. Zaprosilo za oceno Fiskalnega sveta o obstoju okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10B. Predlog poročila o ukrepanju za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za okolje in prostor, ugotovljenih v Porevizijskem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, Poročevalec: Boštjan Koritnik

12. Predlog soglasja k višini prispevkov za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 3847 final z dne 2. 7. 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz nekaterih členov Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 3802 final z dne 2. 7. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da privoli, da ga samostojno zavezujejo nekateri mednarodni sporazumi, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju, na področju skupne ribiške politike Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa Sveta (EU) 2019/510, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 5. in 6. oktobra 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 6. oktobra 2020 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno in carinsko upravo o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Informacija o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec leta 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

22. Izhodišča o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na konferenci »Tourism 365?« 6. oktobra 2020 v Zagrebu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem 86. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 30. septembra 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem Letnem zasedanju sveta guvernerjev in volitvah predsednika Evropske banke za obnovo in razvoj 7. in 8. oktobra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 29. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro 6. in 7. novembra 2020 v Moravskih Toplicah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odpravo birokracije v davčnih postopkih, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodatnimi ukrepi za porabo turističnih bonov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z mestnim, kulturnim turizmom in turističnimi boni, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z višino sredstev za znanstveno-raziskovalno področje po rebalansu proračuna za leto 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podpredsednico vlade in zadevo SRIPT, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo terenske pisarne Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Poročevalec: Zvonko Černač