Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 16. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju – prva obravnava, Poročevalka: dr. Simona Kustec

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – prva obravnava,Poročevalec: Aleš Hojs

2. Odzivno poročilo na Petindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019 in Odzivno poročilo na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2019 ter Informacija o realizaciji priporočila Državnega zbora ob obravnavi štiriindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

5. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2019, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

7. Predlog za spremembo projekta 3330-20-0021 Investicije v Nordijski center Planica (SP 2020-2023) v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MJU, MZ, Okrožno sodišče v Novem mestu), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8A. Predlog za dopolnitev Koledarja državnih proslav v letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga priporočila Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

10. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 3821 final, z dne 2. 7. 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (c) prvega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 3. člena, točke (a) in točke (b) drugega odstavka 8. člena, 9. člena in 10. člena Direktive 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci ministrov za delo »Človekove pravice in dostojno delo v globalnih oskrbovalnih verigah« 6. oktobra 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve (pravosodje) 9. oktobra 2020 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 8. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje - »Nov zagon za poklicno izobraževanje in usposabljanje« 16. in 17. septembra 2020 v Osnabrücku v Nemčiji, 54932-9/2020 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem zdravstvenem forumu Gastein od 30. septembra do 2. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjšanjem sredstev na proračunski postavki pomoč šolajočim, Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo na mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu leta 2023, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravami na mednarodni knjižni sejem v Bologni leta 2022, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s promocijo slovenske jazz glasbe, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izzivi hibridnega vojskovanja, Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Kazenskim zakonikom in kaznivimi dejanji, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakoviča o neenakopravni obravnavi in diskriminaciji glede izplačevanja dodatkov v Slovenski policiji, Poročevalec: Tomaž Gantar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odpravo prepovedi branja časopisov v lokalih, Poročevalec: Tomaž Gantar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nezadostnim in neučinkovitim zagotavljanjem ustrezne opreme in njene pravilne uporabe za spopadanje s SARS-CoV-2 virusom, Poročevalec: Tomaž Gantar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z organizacijo testiranj na COVID-19 v Mariboru, Poročevalec: Tomaž Gantar

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zunanjo politiko Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem ministra za zunanje zadeve na MDT DZ, Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dejana Židana v zvezi z ustanovitvijo in delom Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poslovanjem organov v slovenščini, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z enostransko odločitvijo glede zaprtja meje s strani Madžarske, Poročevalec: dr. Anže Logar

31. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti tretjega stavka prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič