Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.6. Predlog stališča do Ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.7. Predlog odgovora na vprašanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z implementacijo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.8. Predlog odgovora na vprašanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede obvezne uporabe zaščitne maske, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.9. Informacija o realizaciji II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z 12. in 13. točko sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10103-4/2018/32 z dne 31. 1. 2019 – Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.10. Potrditev Poslovnika Delovne skupine za obravnavo romske problematike, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.11. Predlog uvrstitve novega projekta 2431-20-0030 Nadgradnja železniške postaje Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.12. Predlog uvrstitve novega projekta 2550-20-0025 Zelena delovna mesta v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog spremembe projekta 1714-17-0010 Oprema poslovnih prostorov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: Aleš Hojs

1.14. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Letno poročilo Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za leti 2018 in 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.16. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2019, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.17. Predlog mnenja o Zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 10. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič  

1.18. Predlog mnenja glede vloge Banke Slovenije z dne 22. 7. 2020 v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.19. Dokončen predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.20. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2020 v obdobju januar–junij, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Letna poročila za leto 2019 skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.22. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na zasedanjih pogodbenic Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/2236 z dne 16. decembra 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Združenega kraljestva h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do vprašanja Sodišča Evropske unije, po 24. členu statuta tega sodišča, v zadevi C-872/19 P (Bolivarska republika Venezuela proti Svetu EU), poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Predlog materialne pomoči Grčiji za obnovitev sprejemnega centra za migrante na otoku Lezbos, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Zasedanju sveta COMPET (raziskave) 29. septembra 2020, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 28. septembra 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje (podnebje) 30. septembra 2020 in 1. oktobra 2020 v Berlinu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.33. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na video konferenci na visoki ravni v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU "Implementacija in strateške usmeritve prihodnjih instrumentov evropske kohezijske politike" 29. septembra 2020, poročevalec: Zvonko Černač

1.34. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na Neformalnem videokonferenčnem zasedanju Sveta Evropske Unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 29. septembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.35. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo, VSEBINA: transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena uporaba petih (5) slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 in enega (1) vozila za izvlek serije T-55 v Združenem večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti, v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.36. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o vzpostavitvi okvira večnacionalnega sodelovanja za pridobitev modularne rešitve za umestitev zmogljivosti zračne obrambe z uporabo kopenskih oborožitvenih sistemov zelo kratkega, kratkega in srednjega dosega, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.37. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. in 29. septembra 2020 v Kraljevini Španiji in Portugalski republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

1.38. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 1. oktobra 2020 v Slovaški republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

1.39. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 5. oktobra 2020 v Haagu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.40. Izhodišča za delovni obisk ministrice za politično koordinacijo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg Therese Schopper od 6. do 8. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.41. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na 2. ministrskem zasedanju Evropske unije in Afriške unije 28. septembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.42. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na konferenci ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Estonije, Hrvaške, Latvije, Litve, Bolgarije in Romunije od 27. do 29. septembra 2020 v Poznanu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.43. Informacija o delovnem obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri Kmečki zvezi Trst 25. septembra 2020 v Republiki Italiji, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.44. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 25. in 26. septembra 2020 v Republiki Severni Makedoniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.45. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvedbo izobraževalnega procesa v skladu z navodili, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvedbo šolskega leta 2020–2021, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oskrbo z zdravili in skupnim javnim naročanjem v EU, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski vesoljski agenciji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladno kadrovsko politiko, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z državnim sekretarjem, zadolženim za varnost, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom uporabnih predihovalnikov, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samovoljnim ravnanjem predsednika vlade na julijskem vrhu EU, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko pobudo Gregorja Periča v zvezi s spremembo Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z nujnostjo takojšnjega posredovanja v preprečevanju širjenja okužb v domovih za starejše, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.57. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s potovanji slovenskih pravnih oseb in subjektov v Srbijo, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.58. Predlog odgovora na poslansko pobudo Blaža Pavlina v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma, poročevalec: Tomaž Gantar

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog zakona o začasnih ukrepih za omejitev in odpravo posledic Covid19 – nujni postopek, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2.2. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

3. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   Gradivo

3A. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

4B. Informacija o stanju na trgu naftnih derivatov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. - Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

5.2. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. - Letno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., za poslovno leto 2019, poročevalec: Jernej Vrtovec

5.3. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. - Predlog soglasja za sklenitev pogodbe o zavarovanju poroštva v zvezi s kreditno pogodbo, sklenjeno med 2TDK, d. o. o., in NLB d. d. za dolgoročni kredit, poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.2. Predlog prenehanja položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja v Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve

6.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve

6.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve

6.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve

6.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo

6.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.11. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

6.12. Predlog imenovanja direktorice Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

6.13. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

6.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalske skupine, ki bo zastopala Republiko Slovenijo v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Republiki Sloveniji dne 5. novembra 2012, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6.15. Predlog spremembe sestave članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

6.16. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za plazove

6.17. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi

6.18. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 767/2019

6.19. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 768/2019

6.20. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. junij 2020 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez vpisanega upravljavca

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

7.2. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Koordinacijskega odbora za proslave in prireditve, poročevalec: dr. Božo Predalič