Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 15. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo - prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Dokončen predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Letna poročila za leto 2019 skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2020 v obdobju januar–junij, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

12. Predlog stališča do Ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Skupščina Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Letno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., za poslovno leto 2019, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Predlog soglasja za sklenitev pogodbe o zavarovanju poroštva v zvezi s kreditno pogodbo sklenjeno med 2TDK, d. o. o., in NLB d. d. za dolgoročni kredit, Poročevalec: Jernej Vrtovec

17. Letno poročilo Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 in za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-20-0025 Zelena delovna mesta v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog za uvrstitev projekta 2431-20-0030 Nadgradnja železniške postaje Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Jernej Vrtovec

19A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZZ, FURS MIZŠ, MDDSZ, MO, MP, Upravne enote, Sodišča, UPPD, MGRT, MKGP), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Nacionalnega inštituta za biologijo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

21. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na zasedanjih pogodbenic Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/2236 z dne 16. decembra 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Združenega kraljestva h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 28. septembra 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Zasedanje sveta COMPET (raziskave) 29. septembra 2020, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

28A. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na video konferenci na visoki ravni v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU "Implementacija in strateške usmeritve prihodnjih instrumentov evropske kohezijske politike" 29. septembra 2020, Poročevalec: Zvonko Černač

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje (podnebje) 30. septembra 2020 in 1. oktobra 2020 v Berlinu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

30. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije na konferenci ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Estonije, Hrvaške, Latvije, Litve, Bolgarije in Romunije od 27. do 29. septembra 2020 v Poznanu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

31. Informacija o delovnem obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Kmečki zvezi Trst 25. septembra 2020 v Republiki Italiji, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

32. Poročilo o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétrom Szijjártóm ter ministrom za inovacije in tehnologijo Lászlóm Palkovicsem 22. julija 2020 v Budimpešti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski vesoljski agenciji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

34. Predlog odgovora na poslansko pobudo Gregorja Periča v zvezi s spremembo Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, Poročevalec: Jernej Vrtovec

35. Predlog mnenja glede vloge Banke Slovenije z dne 22. 7. 2020 v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj