Skoči do osrednje vsebine

93. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki spreminja višino trošarine, vendar pa cena glavnih dveh energentov ostaja nespremenjena. Sprejela je tudi stališči do mnenj Državnega sveta glede proračunskih dokumentov ter več odločitev v zvezi s počastitvijo 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.

Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro na liter

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 22. septembra 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

  • S predloženo uredbo se spreminja trošarina:
    za bencine zviša z 0,36842 evra/liter na 0,37701 evra/liter oziroma za 0,00859 evra/liter in
  • za plinsko olje za pogon zviša z 0,36442 evra/liter na 0,38767 evra/liter oziroma za 0,02325 evra/liter.

S spremembo zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro na liter.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela stališči do mnenj Državnega sveta glede proračunskih dokumentov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališči do mnenj Državnega sveta Republike Slovenije glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Opredelila se je tudi do amandmajev na predlog rebalansa.

Državni svet Republike Slovenije je sprejel Mnenje k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020, iz katerega izhaja, da predlog rebalansa podpira. Državni svet Republike Slovenije med drugim ugotavlja, da se s predlogom rebalansa kljub izrazitemu upadu prihodkov državnega proračuna ne posega v proračune občin in višino povprečnine, prav tako pa tudi, da je z vidika širše družbene koristi in uspešnosti okrevanja gospodarstva zadolževanje države za financiranje ukrepov za omilitev posledic koronakrize upravičeno.

Kljub podpori rebalansu proračuna Državni svet Republike Slovenije med drugim opozarja na težave občin pri izvajanju investicijskih projektov, na področje kohezijske politike ter zmanjševanje sredstev za kulturo.

Vlada v zvezi s težavami občin pri izvajanju investicijskih projektov pojasnjuje, da bodo občine lahko v prihodnjih letih pridobile precejšen del sredstev, ki jih je Evropska unija namenila Sloveniji kot odziv na koronakrizo. Glede porabe sredstev kohezijske politike v iztekajoči se finančni perspektivi vlada pojasnjuje, da kljub maksimalnemu vlaganju naporov v letu 2020 ta sredstva ne bodo porabljena v višini, kot je bila načrtovana v sprejetem proračunu. Razlog je predvsem v izjemnih okoliščinah zaradi epidemije, saj se je zaradi teh razmer dinamika izvajanja že začetih projektov upočasnila ali pa je bila celo odložena. Vlada bo v predlogu sprememb proračuna za leto 2021 poizkušala pospešiti izvedbo projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi, in zaostanke v dinamiki zmanjšati, posledično pa se načrtuje pospešeno črpanje evropskih sredstev v prihodnjih dveh letih.

Vlada poudarja, da si je pri pripravi rebalansa proračuna prizadevala porabiti sredstva čim bolj gospodarno in na način, ki bo omogočil nemoteno delovanje gospodarstva in ustrezen standard prebivalstva. S predlaganim rebalansom je predvsem zaradi posledic epidemije in sprejetih ukrepov za njeno blažitev bistveno povečan obseg izdatkov za državni proračun in posledično povečan obseg zadolževanja države, omogoča pa se tudi tekoče delovanje državnih organov in vseh entitet, ki se financirajo iz proračuna države. Poleg navedenega se s predlaganim rebalansom zagotavljajo sredstva za ukrepe, ki so že bili sprejeti, in tiste, ki še bodo in so vezani na izjemne okoliščine. Vlada ugotavlja, da je tudi Državni svet Republike Slovenije z izrekom podpore rebalansu pripoznal vložene napore in prizadevanja vlade pri pripravi predlaganega akta.

Vlada je sprejela tudi stališče do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije glede predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, iz katerega izhaja, da predlog novele podpira.

Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da novela določa pospešitev postopkov pri dodeljevanju sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin, tako da o uvrščanju in spremembah vrednosti projektov odloča Ministrstvo za finance, in ne več vlada. Prav tako se v njem določa financiranje materialnih stroškov, povezanih z epidemijo COVID-19, za izvajalce zdravstvene dejavnosti do 50 milijonov evrov. Državni svetniki pričakujejo tudi pospešitev črpanja sredstev EU v iztekajoči se finančni perspektivi.

Vlada pojasnjuje, da si od nastopa mandata v marcu 2020 močno prizadeva, da se sredstva EU iz iztekajoče finančne perspektive počrpajo v celoti. Zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo, so se letos nekateri že pripravljeni projekti upočasnili. V izogib tveganjem pri izvedbi projektov vladne službe že pregledujejo obstoječe projekte in presojajo, kateri projekti so izvedljivi in kateri ne. Posledično bodo sredstva prerazporejena na tiste, ki so izvedljivi.

Vlada se je skladno s Poslovnikom državnega zbora opredelila tudi do amandmajev, vloženih na predlog rebalansa državnega proračuna. Vlada predlaganih amandmajev ni podprla, kar je podrobneje obrazložila v gradivu.

Vir: Ministrstvo za finance


Vlada sprejela več odločitev v zvezi s počastitvijo 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev v zvezi s počastitvijo 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije poziva vsa ministrstva in vladne službe, druge državne in lokalne institucije ter društva, da se aktivno vključijo v počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.

Vlada je na današnji dopisni seji imenovala Častni odbor za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe Republike Slovenije. Članstvo v Častnem odboru za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije je vezano na aktualno funkcijo ali funkcijo v času osamosvajanja. Častni odbor je bil imenovan v naslednji sestavi: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik častnega odbora; predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Igor Zorčič; predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz Kovšca; predsednik predsedstva Republike Slovenije 1991, Milan Kučan; predsednik slovenske vlade 1991, Lojze Peterle; predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije 1991, dr. Peter Jambrek; minister za zunanje zadeve 1991, dr. Dimitrij Rupel; minister za obrambo 1991, predsednik vlade Republike Slovenije, Janez Janša; minister za notranje zadeve 1991 in vodja Republiške koordinacijske skupine za obrambo Slovenije, Igor Bavčar; vodja Manevrske strukture narodne zaščite 1990, Tone Krkovič; načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije 1990, generalmajor Janez Slapar; predsednik Ustavnega sodišče Republike Slovenije, prof. dr. Rajko Knez; minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti; minister za zunanje zadeve, dr. Anže Logar; minister za notranje zadeve in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Aleš Hojs; minister za obrambo, mag. Matej Tonin; ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec; predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaž Čas; predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Ladislav Lipič; predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik dr. Peter Štih; predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa, Tone Kajzer; ter predsednik Društva slovenskih pisateljev, Dušan Merc.

Vlada je sprejela odločitev, da organizacijske priprave za počastitev 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije izvede Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Koordinacijski odbor do 15. 10. 2020 za obravnavo in sprejem na vladi pripravi predlog programa obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.

Vlada je Ministrstvo za kulturo zadolžila, da do 10. 10. 2020 pripravi predlog obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije v kulturnih dejavnostih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa do 10. 10. 2020 pripravi predlog obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije za vzgojno izobraževalne institucije.

Vir: Kabinet predsednika vlade