Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Kozlovič si je v okolici zapora na Igu ogledala arheološke izkopanine

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig, kjer jo je sprejela direktorica Tadeja Glavica. Namen obiska je bil predstavitev arheoloških izkopanin, po zaključku ene od faz arheoloških izkopavanj na Igu – na vzpetini Pungart. Ta leži v neposredni bližini gradu, v katerem deluje edini ženski zapor v Sloveniji. Ogled je potekal po najdišču na vzpetini in sta se ga udeležila tudi državna sekretarja Zlatko Ratej in Matic Zupan.

Uvodoma je projektant Uroš Rustja predstavil umestitev projekta v prostor in arhitekturni dialog stavbe z okolico. Vodja arheoloških raziskav dr. Petra Vojakovič je v nadaljevanju predstavila glavne ugotovitve iz do sedaj izvedenih terenskih raziskav. Nato je sledil ogled terena in najdb.

Ker območje predvidene širitve Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig leži znotraj zavarovanega arheološkega območja in je vpisano v Register nepremične kulturne dediščine, se v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, podanimi s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ter po izdanem kulturnovarstvenem soglasju Ministrstva za kulturo, na obravnavanem območju izvajajo arheološka izkopavanja.

Tekoče arheološke raziskave na Pungartu so razkrile pestre naselbinske ostaline tako iz časa starejše kot tudi mlajše železne dobe, rimskega ter novoveškega obdobja.

Projekt »Reševanje prostorske problematike ZPKZ Ig« poteka po načrtih. Trenutno je v zaključni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, zaključujejo se tudi raziskave na območju Pungarta. Arheološke raziskave se bodo nadaljevale na območju pod utrjenim parkiriščem pred gradom. Raziskave terena bodo predvidoma končane v oktobru 2020, arheologi pa bodo na terenu prisotni tudi v času gradnje, ko bodo izvajali arheološki nadzor v fazi zemeljskih del.

Projekt je uvrščen na seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, ki ga je Vlada RS sprejela 18. 6. 2020 in se vodijo v skladu z interventnim zakonom. Začetek gradnje načrtujemo v letu 2021, tekla bo v več fazah: novogradnja, prenova gradu in ureditev dostopov. Zaključek gradnje je načrtovan v letu 2024.

Namen načrtovane investicije je pridobiti funkcionalne, sodobne, energetsko učinkovite in zadostne kapacitete ter zagotoviti prostore, ki jih na trenutnih lokacijah ni, so pa nujni za izvrševanje kazni zapora in pripora ter s tem izboljšati pogoje za zaprte ženske in zaposlene. Z realizacijo projekta in primernejšo arhitekturno zasnovo zapora bomo pridobili za družbo, zaprte osebe in zaposlene sodoben, varen, human, vključujoč in resocializacijsko usmerjen zapor.