Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Paquito, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.4. Predlog dopolnitve odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.6. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2020) 1419 final z dne 14. 5. 2020, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 10. člena Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.7. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 13. člena in prvega odstavka 23. člena v povezavi s Prilogo XV Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo v zvezi z mejnimi vrednostmi PM10, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU o pravicah žrtev (2020–2025), poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.9. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »EU Integrated Resolve 2020 – EU IR20«, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje – »Nov zagon za poklicno izobraževanje in usposabljanje« 16. in 17. septembra 2020 v Osnabrücku v Nemčiji, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 11. in 12. septembra 2020 v Berlinu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.12. Predlog akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.13. Izhodišča za 75. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), poročevalec: dr. Anže Logar

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem 70. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo 14. in 15. septembra 2020 in informacija o podpisu Dveletnega sporazuma o sodelovanju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije za obdobje 2020–2021, poročevalec: Tomaž Gantar

1.15. Informacija o pozivu za sklenitev četrtega bilateralnega posojilnega sporazuma med Banko Slovenije in Mednarodnim denarnim skladom, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.16. Informacija o udeležbi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na virtualnem ministrskem srečanju ob slovesni otvoritvi železniškega baznega predora Ceneri, Švica, 3. in 4. septembra 2020 in nameravanem podpisu Luzernske deklaracije o razvoju železniških sistemov, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.17. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z enakostjo in pravicami spolov in LGBTQIA+ oseb, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z dodatnim varovanjem ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z dnem spomina na holokavst nad slovenskim narodom, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jerce Korče in Aljaža Kovačiča v zvezi s posledicami ukrepov za zajezitev novega koronavirusa za osebe s posebnimi potrebami, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.23. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z LGTB in multikulturnim vsiljevanjem, poročevalec: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog zagotavljanja sredstev iz proračunske rezerve za pokrivanje stroškov brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, poročevalec: Tomaž Gantar    

2.2. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj – prva obravnava, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

4. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2020 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor

5.3. Predlog imenovanja direktorja Krajinskega parka Kolpa

5.4. Predlog imenovanja direktorice Inštituta za vode Republike Slovenije

5.5. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje

5.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ajdovščina

5.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje

5.9. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Jarše

5.10. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Pietro Coppo Izola

5.11. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veržej

5.12. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

5.13. Predlog imenovanja članice Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

5.14. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

5.17. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-516/2019/2 z dne 15. 5. 2019

5.18. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-20/2019/3 z dne 15. 3. 2019

5.19. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1835/2019/1 z dne 23. 12. 2019

5.20. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1037/2019/2 z dne 8. 7. 2019

5.21. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1168/2019/2 z dne 17. 7. 2019

5.22. Predlog soglasja k sklenitvi aneksa št. 4 k najemni pogodbi med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Univerzo v Ljubljani, za najem nepremičnine na naslovu Kvedrova 9 v Ljubljani

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Brnu, v Češki republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

6.2. Predlog sklepa o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Brnu, v Češki republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

6.3. Predlog imenovanja člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, poročevalec: Jernej Vrtovec

6.4. Predlog razrešitve članice in imenovanja člana nadzornega sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, poročevalec: mag. Andrej Šircelj