Skoči do osrednje vsebine

Ukrep finančne pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

4. 9. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 118 objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih razmer v letu 2019. Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve finančne pomoči.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1474 oškodovancev na skupaj 8080 hektarjih kmetijskih površin.

Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki je oddala podpisan in datiran obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« na pristojno občino in izpolnjuje pogoje odloka, za tiste kmetijske pridelke, za katere iz končne ocene škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za najmanj 30 %.

Agencija o vlogah vlagateljev odloča na podlagi elektronskih podatkov, prevzetih od Uprave za zaščito in reševanje (URSZR), ki so jih občinske komisije za ocenjevanje škode vnesle v elektronsko zbirko podatkov AJDA, ki jo upravlja URSZR. Za dan oddaje vloge se šteje datum prevzema podatkov iz elektronske zbirke podatkov AJDA na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po tem odloku je 100 evrov.

Finančna pomoč, dodeljena upravičencem, se zmanjša za 50 %, če se dodeli upravičencem, ki v letu 2019 niso sklenili zavarovanja posevkov in plodov.

Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči med drugim izpolnjevati tudi pogoje, navedene v 4. členu Odloka, in sicer:

  1. v letu 2019 je oddal zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga);
  2. ob oddaji vloge mora biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  3. na dan oddaje vloge ne sme biti v osebnem stečaju;
  4. na dan oddaje vloge ima lahko neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki ne presega 50 evrov;
  5. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu

Agencija poziva vse vlagatelje, da čim prej oziroma najkasneje do 11. 9. 2020 uredijo morebitne pomanjkljivosti, zaradi katerih ne bi izpolnjevali navedenih pogojev, kot so: odprtje transakcijskega računa, poravnava zapadlih obveznosti pri Finančni upravi RS (FURS), ureditev vpisa kmetijskega gospodarstva v RKG (odprava "errorjev") in podobno.