Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 30. seje Vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 30. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2020

Vlada je izdala Sklep na podlagi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, za namen izvajanja ukrepa podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin. Ukrep je določen z EU zakonodajo in se v celoti financira iz EU sredstev.

Predpis se izda vsako leto; z njim se določijo naslednje vrednosti:

  • tabela za izračun priznanih stroškov prestrukturiranja vinograda (glede na zahtevnost prestrukturiranja) in
  • višina priznane vrednosti izpada dohodka (če se prestrukturiranje izvaja na površini, kjer je bil predhodno vinograd, se pridelovalcu za 3 leta do rodnosti prizna izpad dohodka s te površine).

Vse vrednosti so določene na podlagi vsakoletnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije, ki jih izvaja v okviru strokovnih nalog.

Na podlagi predpisanih vrednosti, dejansko izvedenih del in izmere površine na terenu v okviru kontrole na kraju samem, agencija določi višino podpore, do katere je posameznik upravičen.

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, ki je je podlaga za izvedbo finančne pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji.

Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve finančne pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1474 oškodovancev, na skupaj 8.080,4065 ha kmetijskih površin. Prizadetih je bilo 6446,1377 ha žit in poljščin, 624,5952 ha vinogradov, 485,0836 ha nasadov hmelja, 393,0841 ha sadovnjakov, 75,4133 ha zelenjadnic in 56,0926 ha travinja. Najvišji skupni znesek ocenjene škode je na žitih in poljščinah in znaša 3.768.173,59 EUR, ocenjena škoda na trti znaša 1.130.335,35 EUR, pri hmelju za predelavo 2.930.468,39 EUR,  na sadnih vrstah 772.123,07 EUR, na zelenjadnicah 748.823,65 EUR in na travinju 14.682,23 EUR.

Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki je oddala podpisan in datiran obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« na pristojno občino in izpolnjuje pogoje odloka, za tiste kmetijske pridelke, za katere iz končne ocene škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za najmanj 30 odstotkov.

Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po tem odloku je 100 EUR.

Finančna pomoč, dodeljena upravičencem, se zmanjša za 50 %, če se dodeli upravičencem, ki v letu 2019 niso sklenili zavarovanja posevkov in plodov.

Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo o imenovanju dr. Jerneja Drofenika za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer od 16. 9. 2020 do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. 3. 2021.

Dosedanjemu vršilcu dolžnosti Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poteče mandat 15. 9. 2020. V natečajnem postopku ni bil izbran noben kandidat in začet je bil nov postopek posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dr. Jernej Drofenik je doktor kemijskih znanosti in univ. dipl. ing. kemijskega inženirstva. Od septembra 2002 je zaposlen na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in trenutno že opravlja naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Dr. Jernej Drofenik izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obvestilo o razlogih za razrešitev direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada se je seznanila z obvestilom o razlogih za razrešitev direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Na podlagi 32. člena in v povezavi z 38. členom Zakona o zavodih ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Vladi, da razreši Damjana Oražma s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije pred potekom časa, za katerega je bil imenovan (imenovanje je bilo za obdobje 4 let – od 12. 12. 2018 do 11. 12. 2022).

Na podlagi 61. člena Zakona o gozdovih direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada.