Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 30. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.3. Predlog odloka o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2020/2021, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leti 2020 in 2021, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

1.7. Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, poročevalec: Tomaž Gantar

1.8. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2019, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2020 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Poročilo Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2017–2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Poročilo o izvajanju Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.1. 2020 do 30. 6. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.11. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice za leto 2019, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.12. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na pandemijo COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po pandemiji COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Akcijski načrt EU glede trgovine s strelnim orožjem za obdobje 2020–2025, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za varnostno unijo, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci »Spodbujanje ozelenjevanja in mednarodne konkurenčnosti ladijskega prometa in pristanišč« 8. septembra 2020 v Hamburgu, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.23. Predlog opredelitve do sprejetih zaključkov posveta Državnega sveta Republike Slovenije »Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Slovenijo, kot neto plačnico evropskega proračuna, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vračilom evropskih sredstev za post COVID-19 okrevanje, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s 400 vladnimi projekti, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z derogiranjem vladavine prava, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razlogi za derogiranje vladavine prava, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim delovanjem posameznih ministrov največje vladne stranke, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s koriščenjem letnega dopusta v drugi polovici avgusta in grožnjami vlade s karanteno, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z izplačilom regresa za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evropsko minimalno plačo, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novim šolskim in študijskim letom, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem kvalitetnih didaktično-andragoških učnih e-pripomočkov, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z okrepitvijo mehanizmov Unije na področju civilne zaščite, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nadaljnjimi ukrepi ob širjenju koronavirusa, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim kadrovanjem, poročevalec: Boštjan Koritnik

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.2. Predlog sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.3. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.4. Predlog popravka kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZŠ, MDDSZ, MZ, sodišča, MKGP, MGRT, MJU), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

3A. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

3B. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z začasnim zadržanjem izvrševanja proračuna za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3C. Predlog odziva v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji«, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

4. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

4A. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs

4B. Izhodišča za uradni obisk ministra za Evropo in zunanje zadeve Francoske republike Jeana-Yvesa Le Driana 3. in 4. septembra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. – Predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o., poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred upravnimi organi v Republiki Sloveniji v upravnih postopkih zaradi razlastitve ali omejitve lastninske pravice

6.3. Predlog povečanja skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020

6.4. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213005 na Občino Postojna

6.5. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213001 na Občino Ajdovščina

6.6. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213002 na Občino Ajdovščina

6.7. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213009 na Občino Ajdovščina

6.8. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča s parc. št. 1323/57, k. o. 2440 Veliko Polje v last Občine Sežana

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

7.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7.3. Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij, poročevalec: Aleš Hojs

7.4. Obvestilo o razlogih za razrešitev direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec