Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog opredelitev do sprejetih zaključkov posveta Državnega sveta Republike Slovenije »Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog odloka o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2020/2021, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Skupščina SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. – predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za leti 2019 in 2018 ter delno pokritje primanjkljaja za leto 2017, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za ekonomska raziskovanja za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Kemijskega inštituta za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

13. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 2019 in delno za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

14. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Urbanističnega inštituta Republike Slovenije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)4600/25 final z dne 17. 7. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Izvedbene direktive Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)4600/25 final z dne 17. 7. 2020 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Izvedbene direktive Komisije (EU) 2020/432 z dne 23. marca 2020 o spremembi direktive Sveta 2002/55/ES glede opredelitve zelenjadnic ter seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)4600/25 final z dne 17. 7. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na pandemijo COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po pandemiji COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci »Spodbujanje ozelenjevanja in mednarodne konkurenčnosti ladijskega prometa in pristanišč«8. septembra 2020 v Hamburgu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Slovenijo, kot neto plačnico evropskega proračuna, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vračilom evropskih sredstev za post COVID-19 okrevanje, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj
26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s 400 vladnimi projekti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek