Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi gospodarskega interesnega združenja »Gospodarsko interesno združenje produkcijskih hiš v oglaševanju«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.2. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog soglasja k pobudi Občine Starše za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.6. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dobrem davčnem upravljanju v EU in zunaj nje, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Akcijski načrt za pravično in preprosto obdavčitev, ki podpira strategijo za okrevanje, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 520/2007, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, v imenu Unije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Kratkoročna zdravstvena pripravljenost EU na izbruhe COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Agenda in akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2021–2025, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo 30. avgusta in 1. septembra 2020 v Koblenzu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.16. Pobuda za sklenitev Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.17. Predlog odgovora na sklepe, sprejete na 20. nujni seji Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, po obravnavi točke »Sumi o sistemski korupciji na podlagi neustreznega, nepreglednega ter negospodarnega postopka nabave zaščitnih mask med Zavodom RS za blagovne rezerve in podjetjem Hmezad TMT d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s točko »najprej pomisliti na male« v programu predsedovanja Svetu EU, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljevanjem neprimerne prakse pri nabavi zaščitne opreme, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Strategijo pametne specializacije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neopravljenim investicijskim delom na področju lesnopridelovalne verige, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evropskim digitalnim sistemom, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s kadrovskimi zadevami in izobrazbo, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko izvajanja brezplačnega javnega prevoza za upokojence, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s koristmi članstva Republike Slovenije v OECD, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novim instrumentom za okrevanje, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z "brezpreklicnim" odstopom ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem enakosti v vse politike, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s policijskim sodelovanjem med članicami EU, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem načel pravne države, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odtegovanjem sredstev zdravstvenim zavodom, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev za slovenske nujne medicinske infrastrukturne projekte, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom predihovalnikov in usposobljenega kadra za njihovo uporabo, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovskim stanjem na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dostopom do primarne zdravstvene oskrbe, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.37. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z ukrepi za pomoč in podporo tradicionalni rokodelski dejavnosti, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog uredbe o zagotovitvi sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

2.2. Predlog materialne pomoči Črni gori za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.3. Predlog materialne pomoči Republiki Kosovo za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.4. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

2.5. Izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Zvonko Černač

2.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.7. Predlog sklepa podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju , poročevalec: Jernej Vrtovec 

2B. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-163/20 Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

3.1. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – Letno poročilo Skupine SDH, d. d., in SDH, d. d., za poslovno leto 2019, Informacija o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d., ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov, pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3.2. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Letno poročilo družbe in skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2019, Informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, razporeditev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor

4.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja v Ministrstvu za okolje in prostor

4.3. Predlog imenovanja direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode

4.4. Predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije

4.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

4.6. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju nacionalnega koordinatorja za Zahodni Balkan in članov koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan

4.7. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičnini v k. o. Kamnje

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

5.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega tržnega inšpektorja v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

5.4. Predlog sklepa o upravičenosti do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za maj 2020 za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer