Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 28. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pomožni policiji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.2. Predlog programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca – Novelacija št. 2, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Krško – Novelacija št. 2, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Igralni salon Casino Faraon Celje«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.5. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 014-34/2015 z dne 18. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Maribor, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.6. Tretje poročilo o delu Medresorske komisije za človekove pravice, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.7. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga priporočila Sveta "Most do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade", ki nadomešča Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.10. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Tomaža Gantarja na konferenci na visoki ravni o izboljšanju raziskav in oskrbe na področju raka 3. septembra 2020 v Heidelbergu v Nemčiji, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.11. Tretje Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Western Union, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z reševanjem pritožb na Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem slovenske znanstveno-raziskovalne sfere, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s porastom količine odpadkov med epidemijo, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z urejanjem nabrežij vodotokov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odnosom Slovenije do zaščitenih živalskih vrst, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturnim skladom, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s socialnim vrhom EU, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regionalnim razvojem Slovenije in regionalnih centrov RTV SLO, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s čezmejnim sodelovanjem na področju zaščite in reševanja, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s položajem Slovenije v Evropski uniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dogodki ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

2.2. Predlog odloka o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

2.3. Predlog odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.4. Predlog sklepa o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot in seznama držav oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.5. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina ELES, d. o. o. – Letno poročilo družbe ELES, d. o. o., za leto 2019, razporeditev bilančnega dobička, razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta v poslovnem letu 2019, Sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta, Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Poročevalec: Jernej Vrtovec 

5.2. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Pravila o načinu in merilih prodaje gozdnih lesnih sortimentov, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve

6.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje

6.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice

6.4. Predlog soglasja k imenovanju vršilke dolžnosti direktorja Inštituta za hidravlične raziskave

6.5. Predlog soglasja o prenehanju funkcije vršilca dolžnosti direktorja in soglasje k imenovanju direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.

6.6. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

6.7. Predlog imenovanja članice Sveta Ustanove Slovenska znanstvena fundacija

6.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Svetu Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj

6.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

6.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev

6.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost)

6.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij

6.13. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050

6.14. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za kulturo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije

6.15. Predlog neodplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičninah v k. o. 1725 – Ajdovščina, v korist Univerze v Ljubljani – sprememba obstoječe pogodbe

6.16. Predlog soglasja k pobudi Občine Gorišnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin

7.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin