Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 75. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

3. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

4. Predlog zaključka Posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

5. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2019, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

6. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Ribnica, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Kočevje, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

9. Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o stanju in oceni škode v gozdovih po naravnih ujmah v letu 2020, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

10. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2020, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

11. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanj izven občin, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

12. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 1., 3. in 5. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

13. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

14. Predlog mnenja o Zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora, predlagatelj: minister za okolje in prostor   

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2020) 1429 final z dne 14. 5. 2020, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 3. člena Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo, predlagatelj: minister za infrastrukturo

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 216/2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije, predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Službe vlade za zakonodajo    Gradivo

17. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine in vladami drugih pogodbenic Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo o ureditvi statusa sekretariata Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo v državi gostiteljici, predlagatelj: minister za zunanje zadeve 

18. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

19. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, predlagatelj: minister za infrastrukturo

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nesorazmernim številom tujih vojakov v Sloveniji, predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije    Gradivo

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vabilom ameriškim vojakom, predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije    Gradivo

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem šolskih potrebščin, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z nedopustnim ravnanjem predsednika vlade in zunanjega ministra na zunanje-političnem prostoru, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Interventnim zakonom za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijami v infrastrukturo po Interventnem zakonu, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nerealno finančno oceno IZOOPIZG, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s konceptom mobilnosti, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Boštjana Koražije v zvezi z ustanovitvijo državnega prehranskega podjetja, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

29. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede določitve investitorja za pripravo in gradnjo južnega dela tretje razvojne osi - od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug, predlagatelj: minister za infrastrukturo   

30. Predlog določitve višine dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

31. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč vse v k. o. 660 Studenci na Mestno občino Maribor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

32. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v k. o. 658 Koroška vrata v solasti Univerze v Mariboru, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport