Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 27. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice na reki Savi, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.11. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.13. Predlog strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.14. Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.15. Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.16. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijsko vlaganje SPKT 13 - »Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je«, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.17. Predlog določitve višine vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.18. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.19. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.20. Predlog odgovora na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede diskriminatornosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.21. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Hörmann Slovenija, montaža, zastopanje in posredovanje d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.22. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač iz vrtine V-K in pooblastila za podpis aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-52/2015 z dne 27. 1. 2016 v zvezi z rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak   

1.23. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije (GEOSS), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.26. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, podeljene z odločbo št. 35501-32/2009/4 z dne 10. 9. 2009, družbi KOVIS d. o. o., poročevalec: mag. Andrej Vizjak   

1.27. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.28. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.29. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.30. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2019 in načrtih prihodnjega sodelovanja, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku in Kazenskega zakonika, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič  

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2021, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sprememb protokolov 1 in 4 k Sporazumu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU), poročevalec: Zvonko Černač

1.35. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume, poročevalec: Zvonko Černač

1.36. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, poročevalec: Zvonko Černač

1.37. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+), poročevalec: Zvonko Černač

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, poročevalec: Zvonko Černač

1.39. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.40. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije – Strategija EU za cepiva proti COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.41. Predlog stališča Republike Slovenije do Priloge k sklepu Komisije o odobritvi sporazuma z državami članicami o nabavi cepiv proti COVID-19 v imenu držav članic in s tem povezanimi postopki, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.43. Predlog uredbe o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.44. Predlog uredbe o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.45. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora o diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala udeležencev v njihovem nacionalnem zračnem prostoru ali na ozemlju, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.46. Predlog mnenja pri odobritvi kredita Evropske investicijske banke podjetju ELES d. o. o., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.47. Predlog soglasja k prestavitvi nastopa Republike Slovenije kot častne gostje na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu iz leta 2022 v leto 2023, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.48. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini 27. in 28. julija 2020, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.49. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.50. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s turistično infrastrukturo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razpisi o centrih odličnosti, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z realizacijo Strategije pametne specializacije skozi interventni zakon, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s 179. razvojnim projektom Magne Styer, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nakupom zaščitne opreme, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s študijo tveganja izgradnje NEK II, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijo v NEK II, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odločanjem o NEK 2, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novo progo Ljubljana - Maribor, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjo drugega tira, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbudami v znanstvenoraziskovalno delo, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s stanovanjsko politiko države in interventnim zakonom, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odlagališčem srednje in nizko radioaktivnih odpadkov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz svežnja za okrevanje, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s kriznim dodatkom, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi delovanjem Mirovnega inštituta, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem Mestne občine Maribor in regije, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prevzemom strukture odločanja/vladanja v času epidemije, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.70. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z raziskovalnim novinarstvom, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.71. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ilegalnimi prehodi državne meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.72. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nasiljem nad bralci Ustave, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vojaško vajo Slovenske vojske, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s preletom letal, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.75. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s popotresno pomočjo Republiki Hrvaški, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.76. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s promocijo slovenske kulture in umetnosti, poročevalec: dr. Anže Logar

1.77. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z medicinsko inflacijo, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.78. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z izjavami in ravnanji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.79. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi z odpoklicem neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.80. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zlatom Banke Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.81. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z obravnavo mitnice, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.82. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.83. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z veljavnimi omejitvami nedeljskega obratovanja trgovin, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.84. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi s sredstvi za subvencioniranje nakupov električnih in hibridnih vozil, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.85. Predlog odgovora na poslansko pobudo Monike Gregorčič v zvezi z oskrbovanimi stanovanji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.86. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog uredbe o izvedbi začasnih izjemnih ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

2.2. Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, poročevalec: mag. Matej Tonin 

2.3. Seznam trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin

2.5. Informacija o aktivnostih nevladnih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči ter njihovih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 30. majem 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.6. Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni COVID-19 in predlog ukrepov za izboljšanje odziva, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.7. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 6. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

2.8. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

2.9. Predlog odloka o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.10. Predlog sklepa o nadaljnji uporabi ukrepov iz Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek   

2.11. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

2.12. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

2.13. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.14. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja za okužbo in širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Tomaž Gantar 

2.15. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

2.16. Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023, poročevalec: Zdravko Počivalšek   

2.17. Predlog sklepa o soglasju h Ključnim elementom finančnih instrumentov za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

2.18. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

2.19. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

3. Predlog zakona o učinkoviti rabi energije – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

4A. Predlog usmeritev za pripravo predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020, predloga Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

4B. Informacija o nameravani sklenitvi Skupne izjave Slovenije in ZDA o varnosti 5G, poročevalec: dr. Anže Logar

4C. Predlog sofinanciranja dejavnosti Parka vojaške zgodovine Pivka v letih 2020 in 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5.2. Skupščina družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. – Letno poročilo za leto 2019, razporeditev bilančnega dobička za leto 2019, povečanje osnovnega kapitala in imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2020 do 2022, Poročevalec: Jernej Vrtovec 

5.3. Skupščina 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. – Poslovni načrt družbe 2TDK za obdobje od leta 2020 do leta 2022, poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve

6.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve

6.3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo

6.4. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo

6.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko v Ministrstvu za infrastrukturo

6.6. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za srednje šole in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

6.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

6.8. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

6.9. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

6.11. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji

6.12. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn s sedežem v Bernu

6.13. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

6.14. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

6.15. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

6.16. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

6.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Šentjur

6.18. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec

6.19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi

6.20. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Črnomelj

6.21. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke

6.22. Predlog razrešitve in imenovanje člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

6.23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Andragoškega centra Republike Slovenije

6.24. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za delo, kot predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

6.26. Predlog imenovanja predsednice slovenske nacionalne komisije za UNESCO

6.28. Predlog imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

6.30. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice Vlade Republike Slovenije v Odboru Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev

6.31. Predlog odpoklica članice in imenovanja članov Nadzornega sveta družbe Slovenske železnice-Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o.

6.32. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacij

6.33. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

6.34. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

6.35. Predlog sklepa o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za mednarodno razvojno sodelovanje, poročevalec: dr. Anže Logar

6.37. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

6.38. Predlog imenovanja posebne vladne pogajalske skupine za pogajanja o spremembah in dopolnitvah 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste

6.39. Predlog sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike

6.40. Predlog spremembe priloge 1 sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 – Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju

6.41. Predlog soglasja k trem zaposlitvam za določen čas iz razloga projektnega dela izvedbe Akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti v slovenskem sistemu za nadzor ribištva

6.43. Podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah za leto 2019

6.44. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za plazove

6.45. Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019

6.46. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2019

6.47. Predlog soglasja k uvrstitvi ob premestitvi iz Ministrstva za javno upravo v Ministrstvo za obrambo na delovno mesto sekretar, šifra DM – 102129, v višji plačni razred

6.48. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1490/2019, zoper Republiko Slovenijo, pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije

6.49. Predlog soglasja Univerzi v Mariboru k sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namen izgradnje in vzdrževanja toplovodnega omrežja

6.50. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v k. o. 698 Pivola v lasti Univerze v Mariboru

6.51. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin v k. o. 1010 Prekopa na Občino Vransko

6.52. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 1422 Trebnje na Občino Trebnje

6.53. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 332 Ormož na Občino Ormož

6.54. Predlog sklenitve Dodatka št. 1 k Pogodbi št. C2130-16Z213001 o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 564 Šentilj v Slovenskih goricah na občino Šentilj

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja svetovalca direktorja v konstituenčni pisarni Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7.2. Predlog imenovanja so-predsedujoče Medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, poročevalec: dr. Anže Logar

7.3. Predlog imenovanja članov Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov za vodje diplomatskih predstavništev ali konzulatov, poročevalec: dr. Anže Logar

7.4. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: dr. Anže Logar

7.5. Predlog odgovora na tožbo zaradi razrešitve s položaja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, poročevalec: Peter Šuhel

7.6. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 18100-18/2020/3 z dne 25. 3. 2020, poročevalec: dr. Božo Predalič