Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 9. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o učinkoviti rabi energije – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 6. 2020,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice na reki Savi, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog uredbe o izvedbi začasnih izjemnih ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

8. Predlog uredbe o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, (PONOVNA OBRAVNAVA)Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije (GEOSS), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač iz vrtine V-K in pooblastila za podpis aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-52/2015 z dne27. 1. 2016 v zvezi z rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, podeljene z odločbo št. 35501-32/2009/4 z dne 10. 9. 2009, družbi KOVIS d. o. o., Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Hörmann Slovenija, montaža, zastopanje in posredovanje d. o. o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19A. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral, Riviera Portorož – igralni salon, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19B. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino igralni salon As«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog določitve višine vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijsko vlaganje SPKT 13 - »Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je«, Poročevalec: Jernej Vrtovec

22. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

24A. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019, Poročevalec: Jernej Vrtovec 26. Skupščina 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. – Poslovni načrt družbe 2TDK za obdobje od leta 2020 do leta 2022, Poročevalec: Jernej Vrtovec

26A. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

26B. Predlog soglasja k Statutu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

27. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

28. Rebalans Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

30. Predlog za uvrstitev 21 novih projektov in spremembo treh projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

31. Predlog spremembe projekta 2550-19-0017 Investicije in inv. vzdrževanje osnovnih sredstev v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

32. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2021, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sprememb protokolov 1 in 4 k Sporazumu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU), Poročevalec: Zvonko Černač

35. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume, Poročevalec: Zvonko Černač

36. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu,Poročevalec: Zvonko Černač

37. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+), Poročevalec: Zvonko Černač

38. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, Poročevalec: Zvonko Černač

39. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na videokonferenci Sveta za okolje23. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

41. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovem uradnem obisku22. julija 2020 v Slovaški republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

42. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška21. in 22. julija 2020 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

43. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétrom Szijjártóm ter ministrom za inovacije in tehnologijo Lászlóm Palkovicsem 22. julija 2020 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

44. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 2. in3. julija 2020 na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

45. Poročilo o udeležbi državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monike Kirbiš Rojs na srečanju ministrov, pristojnih za kohezijsko politiko držav V4 + Bolgarije, Romunije, Slovenije, Latvije, Litve in Estonije ter predstavnika Hrvaške 25. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

46. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 17. videokonferenčnem sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike od 24. do 26. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Tomaž Smrekar

47. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 9. seji Upravnega odbora, 57. seji Proračunskega odbora ter skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino 3. in 4. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

48. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zlatom Banke Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s turistično infrastrukturo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razpisi o centrih odličnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z realizacijo Strategije pametne specializacije skozi Interventni zakon, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s 179. razvojnim projektom Magne Styer, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nakupom zaščitne opreme, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s študijo tveganja izgradnje NEK II, Poročevalec: Jernej Vrtovec

56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijo v NEK II, Poročevalec: Jernej Vrtovec

57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odločanjem o NEK 2, Poročevalec: Jernej Vrtovec

58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novo progo Ljubljana - Maribor, Poročevalec: Jernej Vrtovec

59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjo drugega tira, Poročevalec: Jernej Vrtovec

60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbudami v znanstveno-raziskovalno delo, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s stanovanjsko politiko države in Interventnim zakonom, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odlagališčem srednje in nizko radioaktivnih odpadkov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz svežnja za okrevanje, Poročevalec: Zvonko Černač

65. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

66. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z veljavnimi omejitvami nedeljskega obratovanja trgovin, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

67. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi s sredstvi za subvencioniranje nakupov električnih in hibridnih vozil, Poročevalec: Jernej Vrtovec