Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 9. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja Univerzi v Mariboru k sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namen izgradnje in vzdrževanja toplovodnega omrežja, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

2. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v k. o. 698 Pivola v lasti Univerze v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin v k. o. 1010 Prekopa na Občino Vransko, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 1422 Trebnje na Občino Trebnje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 332 Ormož na Občino Ormož, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog sklenitve Dodatka št. 1 k Pogodbi št. C2130-16Z213001 o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 564 Šentilj v Slovenskih goricah na občino Šentilj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2331 Vojščica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

9. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave, zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičnini v k. o. 438 Lešje , (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

9A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1490/2019, zoper Republiko Slovenijo, pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Poročevalec: Aleš Hojs

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi z odpoklicem neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog spremembe priloge 1 sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Predlog soglasja k trem zaposlitvam za določen čas iz razloga projektnega dela izvedbe Akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti v slovenskem sistemu za nadzor ribištva, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Predlog refundacije stroškov najemnine za prostore ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2019 in leto 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah za leto 2019, Poročevalec: dr. Božo Predalič

15. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za plazove, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po      22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2019, Poročevalec: Boštjan Koritnik 17B. Predlog soglasja k uvrstitvi ob premestitvi iz Ministrstva za javno upravo v Ministrstvo za obrambo, na delovno mesto sekretar, šifra dm - 102129 v višji plačni razred, Poročevalec: mag. Matej Tonin

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17C. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

17Č. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

17D. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17E. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17F. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko v Ministrstvu za infrastrukturo,

Poročevalec: Jernej Vrtovec

17G. Predlog razrešitve s položaja generalne direktorice Direktorata za srednje šole in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

17H. Predlog imenovanja za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

18. Predlog sklepa o razveljavitvi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Predlog sklepa o razveljavitvi Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn s sedežem v Bernu, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

24. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

25. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

26. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

27. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Šentjur, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

28. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

29. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

30. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Črnomelj, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

31. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke, Poročevalec: Jernej Vrtovec

32. Predlog razrešitve in imenovanje člana sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

33. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Andragoškega centra Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

34. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za delo, za člana sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

35. Predlog razrešitve in imenovanja članov - predstavnikov delodajalcev s področja državne uprave in negospodarskih javnih služb v Skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poročevalec: Tomaž Gantar

36. Predlog imenovanja predsednice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

37. Predlog imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

38. Predlog imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

39. Predlog imenovanja v Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

40. Predlog zamenjave predstavnice Vlade Republike Slovenije v Odboru Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

41. Predlog odpoklica in imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenske železnice-Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

42. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacij, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

43. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

44. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Poročevalec: mag. Matej Tonin

45. Predlog sklepa o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za mednarodno razvojno sodelovanje, Poročevalec: dr. Anže Logar

46. Predlog razrešitve in imenovanje novega namestnika slovenskega člana v Mednarodni komisiji za Savski bazen, Poročevalec: dr. Anže Logar

47. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročevalec: Boštjan Koritnik

48. Predlog sklepa o imenovanju posebne vladne pogajalske skupine za pogajanja o spremembah in dopolnitvah 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, Poročevalec: Aleš Hojs

49. Predlog sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Poročevalec: Aleš Hojs