Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4A. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Informacija o predvidenem modelu izvedbe projekta Potniški center Ljubljana, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2019 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog za uvrstitev šestih novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 20. julija 2020 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju sveta COMPET (Raziskave) 21. julija 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalni videokonferenci ministrov za kohezijsko politiko 15. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 29. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim odzivom predsednika vlade do evropskega komisarja za gospodarstvo, Poročevalec: Peter Šuhel

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s prometom v trgovini v času COVID-19, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Predlog odgovora na pobude državnega svetnika Bogomirja Vnučca s področja urejanja prostora in gradnje objektov z namenom oživitve gospodarskih aktivnosti, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak