Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJE

1. Predlog soglasja z vsebino Izbrisnega dovoljenje na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Brda št. C2130-2130-14R213003, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca na nepremičninah v k. o. Bežigrad in k. o. Murska Sobota (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

3. Predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Zaloška cesta 59, Ljubljana (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve Doma upokojencev Vrhnika za upravljavca nepremičnin v katastrski občini 2001 Stara Vrhnika (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Mestni trg 6, Slovenske Konjice (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

6. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v tožbi zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6A. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper Republiko Slovenijo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. II P 509/2015 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

8. Predlog določitve obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva, razdelitve sredstev ter predlog kriterijev za razdelitev sredstev, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog Odredbe o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9A. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Predlog Sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

14. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Predlog imenovanja nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

17. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

18. Predlog imenovanja slovenske predstavnice v upravnem odboru Eurimages, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

19. Predlog soglasja k imenovanju Zdravstvenega sveta, Poročevalec: Tomaž Gantar

20. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah medresorske delovne skupine za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, Poročevalec: Jernej Vrtovec