Skoči do osrednje vsebine

Za naložbe v kmetijska gospodarstva 4 milijone evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 4.000.000 evrov. Javni razpis je namenjen obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 3. avgusta 2020 do vključno 16. septembra 2020 do 24. ure.
Nasad zelenega hmelja

Nasad hmelja (foto: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo hmeljišč, ki so bila uničena zaradi napada karantenskega škodljivega organizma  viroidne zakrnelosti hmelja.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, pri katerih je bilo v letih 2019 in 2020 na podlagi odločbe inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, uničenih najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja.

Do podpore so upravičeni naslednji stroški:

  • priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela),
  • ureditev hmeljske žičnice,
  • nakup sadik in njihova saditev,
  • nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo.

Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po datumu izdaje odločbe inšpektorja UVHVVR o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, s katero je odrejeno uničenje okuženih rastlin hmelja, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v obnovo proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči, znaša 50 % upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, ali OMD, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.  Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Podrobnejša navodila o elektronskemu vnosu vlog bodo naknadno objavljena na spletišču ARSKTRP, na mestu, kjer bo objavljen javni razpis

 

Dodatne informacije: