Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 25. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v občini Sežana, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v imenu zavoda »Listina raznolikosti Slovenije«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Potrditev predloga najustreznejše rešitve v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava–Ljutomer, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske Unije v zadevi C-38/20 – pisno stališče Republike Slovenije o predlogu za predhodno odločanje predložitvenega sodišča Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Ceuta y Melilla – Španija, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1601 o vzpostavitvi Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), jamstva EFSD ter jamstvenega sklada EFSD, poročevalec: dr. Anže Logar

1.8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 16. julija 2020, poročevalec: Tomaž Gantar

1.12. Poročilo za leti 2018 in 2019 o izvajanju Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 in načrt sodelovanja za leto 2020, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.13. Izhodišča za udeležbo ministra Zvonka Černača na Političnem forumu Združenih narodov za trajnostni razvoj na visoki ravni in predstavitev drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Slovenije (v okviru Agende 2030) 10. julija 2020, poročevalec: Zvonko Černač

1.14. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 14. julija 2020 v Zagrebu, poročevalec: Jernej Vrtovec 

1.15. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o virtualni udeležbi na komemoraciji ob 25. obletnici genocida v Srebrenici 11. julija 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.16. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob obeležitvi 100. obletnice požiga Narodnega doma 13. julija 2020 v Trstu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.17. Deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2018, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.18. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakoviča v zvezi z izločitvijo predstavnika veteranskih organizacij ZVVS in ZPVD Sever iz Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, poročevalec: dr. Božo Predalič  

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s statusom vojnih veteranov, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z negativnim odnosom vlade do kulture, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem Civilne zaščite, poročevalec: mag. Matej Tonin  

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predihovalniki v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z umrljivostjo, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, poročevalec: Jernej Vrtovec 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nedelovanjem protikorona garancijske sheme v praksi, poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ukinitvijo kredita za hibridna vozila, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z menjavo direktorja SURS, poročevalec: Peter Šuhel  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID -19

2.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.2. Predlog za oblikovanje trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev ter ukinitev Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sodiščih – nujni postopek, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič  

2.4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

3A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, FURS, Sodni svet RS, MGRT, MZI, MF, sodišča, IRSKGLR), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za finance 10. julija 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3Č. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anžeta Logarja na srečanju zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije 14. julija 2020 v Budimpešti, poročevalec: dr. Anže Logar

3D. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 - prva obravnava, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina družbe Borzen d. o. o. – Letno poročilo 2019, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu ter predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana Nadzornega sveta družbe Casino Portorož d. d.

5.2. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana Nadzornega sveta družbe HIT d. d.

5.3. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana nadzornega sveta družbe Casino Bled d. d.

5.4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija, d. d.

5.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Lambrechtovega doma Slovenske Konjice

5.6. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

5.7. Predlog sklepa o imenovanju kandidatov Republike Slovenije za člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje 2020–2025

5.8. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike delovnih in socialnega sodišča

5.9. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije ministrici za izobraževanje, znanost in šport za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z vršilcem dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

5.10. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1703 Jezero na Občino Brezovica