Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2021 za leto Josipa Ipavca, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2021 za Jurčičevo leto, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.6. Predlog soglasja Nacionalnemu inštitutu za biologijo k pridruženemu članstvu Univerzi v Ljubljani, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.7. Informacija o postopku priprave in predlaganih rešitvah državnega prostorskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2019, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.9. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2019, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Informacija o stanju izvajanja makroregionalnih strategij EU v obdobju od aprila 2019 do konca aprila 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (Program EU za zdravje), poročevalec: Tomaž Gantar

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 6. julija 2020 in Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 7. julija 2020, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.17. Drugo nacionalno poročilo o izvajanju Direktive Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov, ki je bila spremenjena z Direktivo 2014/87/Euratom, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.18. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za trilateralno srečanje predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 7. in 8. julija 2020 na Dunaju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka v zvezi z razmerami v domovih za starejše v času epidemije COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z ukrepi za brezposelne na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje po koncu epidemije, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zlatom Banke Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z realizacijo 400 investicij oziroma projektov, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjševanja razvojnih razlik v razvojni regiji, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi pomoči mikro podjetjem po epidemiji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s poglabljanjem razvojnega razkoraka med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek 

1.26. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška o izplačilih subvencij za nakup električnih in priključnih hibridnih vozil s strani Eko sklada po letih in občinah, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s projektom 3. razvojne osi, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nepotrebnim časopisom, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s plačilom prispevka za programe RTV Slovenija, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z obravnavo mitnice, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vključevanjem tujih jezikov v naš šolski sistem, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o strateških investicijah v obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s presejalnimi programi zgodnjega odkrivanja rakastih obolenj, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem zdravja, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše glede tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov s sedežem v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s popisom prebivalstva, poročevalec: Tomaž Smrekar    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi ureditvijo svetlobnega onesnaževanja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spominskim obeležjem, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zlorabami zdravstvene kartice, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Povračilo stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – skrajšani postopek, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

3A. Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 in predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

4. Izhodišča za delovni obisk vršilca dolžnosti ministra za zunanje zadeve Republike Albanije Genta Cakaja 6. julija 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar   

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

5.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Kemijskega inštituta

5.3. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5.4. Predlog odpoklica in imenovanja članov Nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5.5. Predlog imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5.6. Predlog razrešitve in imenovanja članov uprave Ustanove – Center za evropsko prihodnost, poročevalec: dr. Anže Logar

5.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, poročevalec: mag. Lilijana Kozlovič

5.9. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Japonske slovenskemu državljanu

5.10. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k uvrstitvi v plačni razred, na delovnem mestu referent, v Oddelku za odnose z mediji, v Sektorju za Vladno komuniciranje v Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

5.11. Predlog odločbe o ugoditvi pritožbi Splošne bolnišnice Izola zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

5.12. Predlog odločbe o ugoditvi predlogu Splošne bolnišnice Celje za odpravo odločbe Vlade Republike Slovenije in odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

5.13. Predlog odločbe o ugoditvi predlogu Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj za odpravo odločbe Vlade Republike Slovenije in odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

5.14. Predlog odločbe o odpravi odločbe Vlade Republike Slovenije in ugoditvi pritožbi Splošne bolnišnice Trbovlje ter odpravi odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

5.15. Predlog soglasja k nameri o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožečih strank proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju, poročevalec: Aleš Hojs

5.16. Predlog odločbe o dodelitvi statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam