Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Informacija o postopku priprave in predlaganih rešitvah državnega prostorskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača-Jelšane, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog soglasja Nacionalnemu inštitutu za biologijo k pridruženemu članstvu Univerzi v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

6. Predlog za uvrstitev projekta 2431-20-0028 Vgradnja tirnih mazalnih naprav na JŽI v letu 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

6A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MP, Uprava RS za probacijo, Vrhovno državno tožilstvo RS, sodišča, MGRT, MO, MZ, MNZ, Policija, Inšpektorat RS za okolje in prostor, MIZŠ, MDDSZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Uprava RS za javna plačila, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

7. Informacija o stanju izvajanja makroregionalnih strategij EU v obdobju od aprila 2019 do konca aprila 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

8. Drugo nacionalno poročilo o izvajanju Direktive Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov, ki je bila spremenjena z Direktivo 2014/87/Euratom, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 4. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o sodelovanju na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Madžarske, ob robu uradnega obiska predsednika republike Boruta Pahorja 3. julija 2020 na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 1. do 3. julija 2020 na Madžarskem , (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zlatom Banke Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z realizacijo 400 investicij oziroma projektov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjševanja razvojnih razlik v razvojni regiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s poglabljanjem razvojnega razkoraka med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi pomoči mikro podjetjem po epidemiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška o izplačilih subvencij za nakup električnih in priključnih hibridnih vozil s strani Eko sklada po letih in občinah,Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s projektom 3. razvojne osi, Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s popisom prebivalstva, Poročevalec: Tomaž Smrekar

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi ureditvijo svetlobnega onesnaževanja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak