Skoči do osrednje vsebine

Vlada omejila zbiranja ljudi in znižala zneske trošarin za energente

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. junija 2020 in začasno prepoveduje zbiranje več kot 50 ljudi. Z znižanjem zneskov trošarin bodo cene glavnih dveh energentov še vedno znašale 1 evro/liter.

Od jutri omejitve zbiranja ljudi

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. junija 2020.

Začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:
• se zbira več kot 50 ljudi ali
• je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Prepovedana so torej:
- vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,
- vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),
- vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Dovoljena pa so:
- vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev
Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Nadzor
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro/liter

Vlada je na dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 30. junija 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se trošarina:
- za bencine zniža z 0,41325 evra/liter na 0,38513 evra/liter oziroma za 0,02812 evra/liter in
- za plinsko olje za pogon zniža z 0,38069 evra/liter na 0,35794 evra/liter oziroma za 0,02275 evra/liter.

Vir: Ministrstvo za finance

Dr. Uroš Svete imenovan na položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

Vlada je imenovala dr. Uroša Sveteta na položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

Dr. Uroš Svete, roj. 26. 4. 1975, se imenuje na položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, za dobo petih (5) let, in sicer od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih se položaj generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju.

Direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje na predlog ministra vlada za dobo petih let.

Vlada je tako potrdila predlog ministra za javno upravo, da kot primernega kandidata na položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost z dnem 1. 7. 2020 imenuje dr. Uroša Sveteta, in sicer za dobo petih (5) let, to je do 30. 6. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Soglasje k imenovanju Francija Petka za v. d. direktorja Zavoda za šport RS Planica

Vlada je na dopisni seji dala soglasje k imenovanju Francija Petka za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za šport Republike Slovenije Planica. Imenovan je za najdalj eno leto, in sicer od 1. julija 2020 dalje.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport