Skoči do osrednje vsebine

Pozivamo prevajalce za prevajanje iz paštu, hindujskega, kašura, eritrejskega, litvanskega, vietnamskega in tibetanskega jezika v slovenski jezik

Prevajalce pozivamo k sklenitvi pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani.

Prevajalec mora znati paštu, hindujski, kašura, eritrejski, litvanski, vietnamski oziroma tibetanski jezik in slovenski jezik.

Z izbranimi prevajalci bo sklenjena pogodba o avtorskem delu, višina honorarja bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda. Za obračunsko stran pisnega prevoda se šteje 1500 znakov brez presledkov.

Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 10.000 evrov bruto. Prav tako bo prevajalec upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki se v skladu z veljavnimi predpisi določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95. oktanov za vsak prevoženi kilometer.

Na podlagi 31. a člena Zakona o tajnih podatkih morajo prevajalci pred podpisom pogodbe opraviti osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov, preden podpišejo izjavo o seznanitvi s predpisi s področja varovanja tajnih podatkov. Pogodba o avtorskem delu bo sklenjena do sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega javnega naročila, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2020.

Zainteresirani prevajalci morajo poslati:

  • pisno vlogo za prevajanje za potrebe Policije, na kateri je naveden naslov in telefonska številka, na kateri je prevajalec 24 ur dosegljiv, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava ter številka osebnega računa, enota in naslov banke (obrazec v priponki),
  • izpis iz AJPES-a, če je prevajalec samostojni podjetnik,
  • izjavo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • ustrezno dokazilo o pisnem in ustnem znanju jezika, ki ga prevaja,
  • izjavo, da ni davčni zavezanec ali fotokopijo odločbe, iz katere je razvidno, da imajo status davčnega zavezanca,
  • izjavo, da zagotavljajo prevajanje 24 ur na dan vse dni v letu, vključno s sobotami, nedeljami, prazniki in dela prostimi dnevi,
  • izjavo, da se na potrebo po prevajanju lahko odzovejo v dveh urah,
  • potrdilo ali izjavo, da je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in da dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve preverjanje izjave in pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
  • podpisano izjavo o seznanitvi s Kodeksom ravnanja tolmača oziroma prevajalca v policijskih postopkih in pri opravljanju del za Policijo.

Zainteresirani prevajalci naj najkasneje do 1. 7. 2020 pošljejo vlogo z vsemi prilogami, s sklicem na številko 1001-72/2020 na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mnz@gov.si.