Skoči do osrednje vsebine

Trije javni razpisi za čebelarje v skupni vrednosti skoraj 400.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo v današnjem Uradnem listu objavljeni trije javni razpisi, in sicer Sofinanciranje čebelarske opreme, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic.

Čebela na travniškem cvetu

Čebela na travniku (foto:MKGP)

V okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 319.584 evrov.

V okviru ukrepa  Racionalizacija sezonske selitve panjev  se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 30.000 evrov.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 40.000 evrov.

Z javnimi razpisi bomo v skladu z novim Programom ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2020-2022 tako še naprej sledili uresničevanju splošnih ciljev: ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele, ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po Sloveniji, ohraniti kakovost in varnost medu in čebeljih pridelkov in povečati stopnjo samooskrbe z medom.

*          *          *

Dodatne informacije o javnih razpisih najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92. Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Agencija je pripravila Odgovore na vprašanja in Navodila čebelarjem, ki bodo objavljena na spletni strani Agencije takoj po objavi Javnih razpisov v Uradnem listu RS na naslednji povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/storitve/.