Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.9. Predlog spremembe Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.10. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam ključnih elementov Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d. d., poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.11. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Rio Central, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.13. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.14. Predlog dopolnitve odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z nujno zagotovitvijo dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.16. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2019, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.17. Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2019, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.18. Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017–2021 za obdobje 2017–2019, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.19. Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v letu 2019, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.20. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2019 in Poročila o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorice ter predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javni nadzor nad revidiranjem na dan 31. 12. 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.21. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-344/19 Radiotelevizija Slovenija, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropska strategija za podatke, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Bele knjige o umetni inteligenci - evropski pristop k odličnosti in zaupanju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci Sveta za okolje 23. junija 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.28. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na videokonferenci ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Romunije in Hrvaške 19. junija 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šolstvo 23. junija 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

1.30. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.31. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod pokroviteljstvom Unesca, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.32. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo ter Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preoblikovanju – IZUM Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca in o njegovem delovanju, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.33. Drugi prostovoljni nacionalni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, poročevalec: Zvonko Černač

1.34. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem 19. junija 2020, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.35. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Porabju 22. junija 2020 na Madžarskem, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.36. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2019, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.37. Poročilo o organizaciji in izvedbi Natove vaje kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2019 (CC19)«, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.38. Predlog odgovora glede zakonske ureditve ravnanja Državnega sveta Republike Slovenije v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z objavo in financiranjem strankarskih vsebin preko vladnih kanalov, poročevalec: mag. Uroš Urbanija   

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Igorja Pečka v zvezi s strokovnimi podlagami za sprejem in sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s fiskalno in davčno politiko, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča v zvezi s polnilno infrastrukturo za e-vozila, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kolesarskimi potmi, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z električnimi vozili in njihovim polnjenjem, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s poškodbami zaradi vožnje električnih skirojev, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s širitvijo primorske avtoceste, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi s prevozi z vladnim letalom Falcon, poročevalec: mag. Matej Tonin   

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z mnenjem Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič  

1.49. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delovanjem nevladne organizacije v javnem interesu Umanotera, poročevalec: mag. Andrej Vizjak   

1.50. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Nacionalnim preiskovalnim uradom, poročevalec: Aleš Hojs   

1.51. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ničnostjo arbitražne odločbe, poročevalec: dr. Anže Logar

1.52. Predlog odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik v zvezi s postopnim odpiranjem šol in vrtcev, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer   

1.53. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede sprostitve ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in preučitve finančnega stanja z namenom preprečitve prezadolževanja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.54. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podaljšanje rokov za poročanje in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih, zlasti pa na področju kulture, visokega šolstva, izobraževanja in športa, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog uredbe o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti Covid-19«, poročevalec: dr. Božo Predalič

2.2. Predlog določitve pomembnih investicij za zagon gospodarstva, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  Gradivo

2.3. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41003-2/2020/1 z dne 13. 3. 2020 – začasno zadržanje izvrševanja proračuna za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.4. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o določitvi seznama držav ali administrativnih enot, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance

3.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet v Ministrstvu za infrastrukturo

3.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Inštituta za narodnostna vprašanja

3.4. Predlog soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Instituta Jožef Stefan

3.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

3.6. Predlog sklepa o imenovanju članov Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, poročevalec: dr. Anže Logar

3.7. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za vesolje

3.8. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

3.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije

3.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

3.11. Predlog imenovanja članov Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

3.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Logatec

3.13. Predlog sklepa o imenovanju kandidatov Republike Slovenije za člane Evropskega ekonomsko - socialnega odbora za obdobje 2020–2025

3.14. Predlog sklepa o imenovanju članic in članov Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti

3.15. Predlog pooblastila uradni osebi Ministrstva za okolje in prostor za vodenje upravnega postopka iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije

3.16. Informacija o obstoječih delovnih telesih Vlade Republike Slovenije

3.17. Predlog odgovora na zaprosilo Zagovornika načela enakosti za posredovanje podatkov v postopku ugotavljanja diskriminacije glede povračila stroškov vpisnine in šolnine v mednarodni šoli za otroka

3.18. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2494 Košana v last občine Pivka

3.19. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine na Mestno občino Ptuj

3.20. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine na Občino Radenci

3.21. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v k. o. 1722 Trnovsko predmestje v lasti Univerze v Ljubljani

3.22. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v lasti Univerze v Ljubljani za projekt Protipoplavne ureditve porečja Gradaščice

3.23. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. marec 2020 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Informacija o odprtih sodnih postopkih v zvezi s hrupom, ki ga povzroča promet po državnih cestah in železnicah, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič