Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, Poročevalec: dr. Anže Logar

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod pokroviteljstvom Unesca, Poročevalec: dr. Anže Logar

2A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2019 in Poročilo o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorice ter predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javni nadzor nad revidiranjem na dan 31. 12. 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog sklepa o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Rio Central, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10A. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11A. Predlog določitve pomembnih investicij za zagon gospodarstva, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam ključnih elementov Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d. d., Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017–2021 za obdobje 2017–2019, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Poročilo Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a o izvedbi programa del za leto 2019 in Deset mesečni program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-20-0010 Nakup električnega vlaka v Arboretumu Volčji potok v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

20. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-20-0011 Nadhod Sonce Rogaška Slatina v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-8004 Razširitev zmogljivosti podjetja Varovanje Galekom v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog za spremembo projektov 2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače in 2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

23. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MOP, Upravno sodišče RS, Višje sodišče v Mariboru), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, Poročevalec: Boštjan Koritnik

28. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropska strategija za podatke, Poročevalec: Boštjan Koritnik

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Bele knjige o umetni inteligenci - evropski pristop k odličnosti in zaupanju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci Sveta za okolje23. junija 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

31. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na videokonferenci ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Romunije in Hrvaške 19. junija 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

32. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na videokonferenci tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije 25. maja 2020,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za raziskave, 29. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 17. videokonferenčnem sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike od 24. do 26. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

34A. Drugi prostovoljni nacionalni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, Poročevalec: Zvonko Černač

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s fiskalno in davčno politiko, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča v zvezi s polnilno infrastrukturo za e-vozila, Poročevalec: Jernej Vrtovec

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kolesarskimi potmi, Poročevalec: Jernej Vrtovec

38. Predlog odgovora na  poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z električnimi vozili in njihovim polnjenjem, Poročevalec: Jernej Vrtovec

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s širitvijo primorske avtoceste, Poročevalec: Jernej Vrtovec

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s poškodbami zaradi vožnje električnih skirojev, Poročevalec: Jernej Vrtovec

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delovanjem nevladne organizacije v javnem interesu Umanotera, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

42. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede sprostitve ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in preučitve finančnega stanja z namenom preprečitve prezadolževanja, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj