Skoči do osrednje vsebine

55. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela več odlokov ter imenovala generalnega direktorja Policije.

Od 15. junija odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. junija 2020 začnejo obratovati vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) določa vzpostavitev in obratovalni čas mejnih prehodov za obmejni promet. Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije. Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju določa, da lahko pogodbenica delno ali v celoti zadrži izvajanje sporazuma.

Republika Slovenija je zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 z Odlokom o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško začasno prekinila obratovanje teh prehodov od 18. marca 2020 do preklica. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so prenehali nujni oziroma epidemiološki razlogi za ta ukrep, zato s tem odlokom preklicuje veljavnost navedenega odloka.

V okviru Stalne mešane komisije za izvajanje SOPS je bil z izmenjavo diplomatskih not 12. junija 2020 dosežen dogovor z Republiko Hrvaško, da bodo maloobmejni prehodi ponovno začeli obratovati od 15. junija 2020 dalje.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

S 15. junijem omogočeno prehajanje slovensko-italijanske tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije in Italije

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati 15. junija 2020.

Italija bo s 15. junijem 2020 uvrščena na seznam epidemiološko varnih držav, s tem pa se na slovensko-italijanski meji vzpostavlja enak režim prehoda meje, kot to že velja za prehajanje slovensko-avstrijske in slovensko-madžarske meje. Tako bodo lahko državljani Slovenije in Italije slovensko-italijansko mejo prehajali izven kontrolnih točk, ostalim pa bodo za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke:

 1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
 2. Fernetiči ‒ Fernetti,
 3. Škofije ‒ Rabuiese,
 4. Krvavi potok ‒ Pesse.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Novi varni državi na seznamu, omejitve za prihod iz več držav

Vlada se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in z Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitvijo kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije, ki ju je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Dopolnjen seznam varnih držav

Vlada je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrsti dežela Furlanija - Julijska krajina, administrativna enota Italije. To velja od 13. junija 2020.

S 15. junijem 2020 pa se na ta seznam uvrstita še:

 • Italija,
 • Črna Gora.

Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer

S 13. junijem 2020 se zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče:

 • Katar,
 • Bahrajn,
 • Čile,
 • Kuvajt,
 • Peru,
 • Armenija,
 • Džibuti,
 • Oman,
 • Brazilija,
 • Panama,
 • Belorusija,
 • Andora,
 • Singapur,
 • Švedska,
 • Maldivi,
 • Sao Tome in Principe,
 • Združeni arabski emirati,
 • Združene države Amerike,
 • San Marino,
 • Saudova Arabija,
 • Ruska federacija,
 • Moldavija,
 • Gibraltar,
 • Bolivija,
 • Portoriko,
 • Gabon,
 • Kajmanski otoki,
 • Dominikanska republika,
 • Republika Južna Afrika,
 • Iran,
 • Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske,
 • Severna Makedonija.

Izjeme veljajo le za:

 • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (2. točka 10. člena odloka);
 • delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka);
 • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka);
 • osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka);
 • osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka);
 • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena odloka).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Srednje šole lahko podelijo spričevala po pošti ali osebno

Vlada je sklenila, da Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja preneha veljati s 23. junijem 2020.

Na podlagi te odločitve bodo srednje šole lahko po lastni presoji podelile spričevala dijakom bodisi po pošti, bodisi ob upoštevanju posebnih Higienskih priporočil NIJZ za zaključek pouka v srednjih šolah, po vnaprej določenem razporedu in sicer:

 • v torek, 23. junija 2020, po 13. uri - dijaki 1. letnikov,
 • v sredo, 24. junija 2020, po 8. uri - dijaki 3. letnikov in začetnih letnikov poklicno tehniškega izobraževanja,
 • v sredo, 24. junija 2020, po 13. uri - dijaki 2. letnikov.

Delo v ostalih vzgojno – izobraževalnih ustanovah ostane nespremenjeno.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Prenehal veljati Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov iz odloka in se odločila, da se ukrepa iz odloka odpravita. Ocenjeno je namreč bilo, da navedena ukrepa nista več potrebna.

V času umirjanja nalezljive bolezni ni več povečanega povpraševanja po nekaterih zdravilih za uporabo v humani medicini brez recepta, zato je zmanjšano tveganje pomanjkanja zdravil. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je seznanila Ministrstvo za zdravje, da preskrba z zdravili ni motena. Ob tem Slovenija še vedno upošteva priporočila Evropske komisije državam članicam Evropske unije, da z razpoložljivimi zalogami zdravili ravnajo skrbno in premišljeno. Na področju izdaje zdravil brez recepta so omejitve izdaje zdravil že določene v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini. Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika omejena na največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot. V drugem odstavku 60. člena pravilnika je določena tudi dodatna varovalka, in sicer lahko organ, pristojen za zdravila, pri posameznem zdravilu v dovoljenju za promet z zdravilom, dodatno omeji število pakiranj in število enot zdravila za enkratno izdajo brez recepta posameznemu uporabniku.

Prav tako v Republiki Sloveniji ni več povečanih potreb po dezinfekcijskih sredstvih za površine in roke, ki jih ne bi bilo mogoče zadovoljiti z industrijsko proizvedenimi dezinfekcijskimi sredstvi ter običajnimi zalogami galensko izdelanih dezinfekcijskih sredstev za površine in roke.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Podaljšani ukrepi iz Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je sprejela sklep, s katerim se podaljšuje uporaba ukrepov iz 4., 5. in 6. člena Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

S sklepom se podaljšuje uporaba ukrepov iz:

 • člena: ukrep velja dokler velja Odlok, nanaša se na obdobje začetka oziroma nadaljevanja prekinjenega že odobrenega zdraviliškega zdravljenja;
 • člena: ukrep velja do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije, nanaša se na začasni ukrep širjenja pravice do sanitetnih prevozov, ki je določen zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, saj v skladu z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije javni linijski prevoz potnikov in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije še ni v celoti sproščen;
 • člena: ukrep velja do prenehanja razlogov zanj, gre za začasni ukrep glede pravice do medicinskih pripomočkov, kar ob upoštevanju strokovnih razlogov ugotovi generalni direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS.

Ukrep iz 2. člena Odloka in z njim povezan 3. člen, ki se nanašata na ugotavljanje začasne zadržanosti od dela sta v skladu s 7. členom Odloka prenehala veljati z 31. 5. 2020.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada za generalnega direktorja policije imenovala Antona Travnerja

Vlada je sprejela sklep, da se Anton Travner s 15. 6. 2020 imenuje na položaj generalnega direktorja policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Anton Travner se z dnem imenovanja na položaj generalnega direktorja policije imenuje v naziv I. stopnje, glavni policijski svetnik.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 47. členu določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Na podlagi 82. člena Zakona o javnih uslužbencih se položaj direktorja organa v sestavi pridobi z odločbo o imenovanju. Direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja.

Po javnem natečaju za položaj generalnega direktorja policije v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, je posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za ta položaj ter na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi ugotovila, da je Anton Travner glede na strokovno usposobljenost primeren kandidat za položaj generalnega direktorja policije.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve