Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 20. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o izvedbi postopkov za odplačni prenos Selekcijsko poskusnega centra Ptuj, ki je obrat družbe Semenarne Ljubljana, d. o. o., na Republiko Slovenijo, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.8. Predlog za sprejem štirih mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito, mlajših od 10 let, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito iz Grčije v Republiko Slovenijo na podlagi delitve bremen med državami članicami Evropske unije, poročevalec: Aleš Hojs   

1.9. Predlog sklenitve sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-43/2009 z dne 24. 12. 2009 za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2019 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.11. Poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni – v likvidaciji, poročevalec: Tomaž Gantar    

1.12. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2020)D/1310 z dne 13. 2. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/2026, kar zadeva datuma začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 15. junija 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kohezijsko politiko 15. junija 2020, poročevalec: Zvonko Černač  

1.22. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in UNOPS glede podpore pri dobavi zdravila Avigan, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.23. Poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.24. Izhodišča za sodelovanje ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na videokonferenčnem zasedanju obrambnih ministrov Nata 17. in 18. junija 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.26. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o proračunskem skladu za investicije v prometno infrastrukturo, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, poročevalec: Peter Šuhel    

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nudenjem sosedske pomoči Italiji v času epidemije Covid-19, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s transakcijami med ožjimi družinskimi člani, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stanjem depozitov Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nepravilnostmi Banke Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede ekonomičnosti naročila 10 milijonov litrov vina za 15 mio. EUR, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede nakupa prehrambenih izdelkov s strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kartelnimi dogovori pri javnih naročilih, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z medicinskimi in zaščitnimi odpadki, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zaporo avtoceste zaradi nadzora vinjet, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nalepkami na vozilu, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Bojane Muršič v zvezi z dodatnimi ukrepi za zaščito povečanega števila žrtev nasilja nad ženskami in otroki, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.44. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s kriznim dodatkom za ranljive skupine - za upravičence otroškega dodatka od prvega do vključno tretjega dohodkovnega razreda, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.45. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Meseca v zvezi z zaščito samozaposlenih oziroma prekarnih delavcev ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Netflix davkom, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.47. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem RTV naročnine, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.48. Predlog odgovora na vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi z delovanjem Slovenske čebelarske akademije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.2. Predlog odloka o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.3. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MZ), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.4. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

2.5. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MKGP), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

2.6. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MKGP), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

2.7. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog pojasnil glede razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019« ter pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku, poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in prerazporeditev pravic porabe (GSV), poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

11. Predlog sklepa o spremembi sklepa o organizacijski strukturi priprav in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, poročevalec: dr. Anže Logar    

12. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije 16. junija 2020 na Dunaju, poročevalec: dr. Anže Logar    

13. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci Koalicije za Sahel 12. junija 2020, poročevalec: dr. Anže Logar   

14. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - prva obravnava, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

15. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

15.1. Skupščina Borzen, d. o. o. – Predlog razrešitve in imenovanje članov v nadzorni svet Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

16.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem s sedežem v Londonu

16.2. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

16.3. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) s sedežem v Londonu

16.4. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji

16.5. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Španiji

16.6. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Andori s sedežem v Madridu

16.7. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji s sedežem v Madridu

16.8. Predlog sklepa o odpoklicu stalne predstavnice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO) s sedežem v Madridu

16.9. Predlog sklepa o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

16.10. Predlog imenovanja preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo

16.11. Predlog imenovanja preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo

16.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja in predstavnika uporabnikov v Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

16.13. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članice Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

16.14. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi ter predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

16.15. Predlog imenovanja predsednika in članov ter nadomestnih članov Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni

16.16. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov

16.17. Predlog sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

16.18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča

16.19. Predlog soglasja k sklenitvi sodne poravnave v zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo

16.21. Predlog soglasja k nameri o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva

16.22. Predlog odvzema statusa javno dobro-javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Brezovo, k. o. Bohinjska Bela, k. o. Grosuplje, k. o. Farna vas, k. o. Domžale in k. o. Brezovica

17. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

17.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

17.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

17.4. Predlog razrešitve članice Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    

17.5. Predlog razrešitve člana sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

17.6. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    

17.7. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

17.8. Predlog določitve obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik