Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 X 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi gospodarskega interesnega združenja »Aktivna Slovenija giz«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.5. Predlog popravka kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.6. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s skrbjo za otroke s posebnimi potrebami, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.7. Predlog soglasja Šolskemu centru Nova Gorica za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska prenova stavb Šolskega centra Nova Gorica«, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.8. Predlog soglasja Šolskemu centru Kranj za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu Energetske sanacije Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt D in D1, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

1.9. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.10. Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.12. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.13. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU zaradi nujne potrebe po odložitvi nekaterih rokov za predložitev in izmenjavo podatkov na področju obdavčevanja zaradi pandemije COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Nova industrijska strategija za Evropo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neuradni videokonferenci ministrov za zdravje 12. junija 2020, poročevalec: Tomaž Gantar

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zunanje zadeve (trgovina) 9. junija 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo 9. junija 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 5. junija 2020, poročevalec: Aleš Hojs

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z obravnavo in usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami v času epidemije koronavirusa, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prodajnimi galerijami, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.24. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vodenjem Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo, poročevalec: Tomaž Gantar

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljevanjem specializacij in opravljanja klinične prakse, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z umrljivostjo zaradi radona, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zagotovitvijo likvidnosti gospodarstvu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zalogami zaščitne opreme, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z eko subvencijami, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    

1.31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi z ohranitvijo slovenske industrije srečanj, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča v zvezi z znižanjem pokojnin, priznanih pod posebnimi pogoji, v času epidemije novega koronavirusa, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prepovedjo prehajanja med občinami, poročevalec: Aleš Hojs  

1.34. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka študentom zdravstvenih in socialnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog ocene upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.2. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe (MF, FURS), poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

2.3. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji , poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.4. Predlog sklepa o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs  

5. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2019, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič  

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju, v Republiki Azerbajdžan, poročevalec: dr. Anže Logar

6.2. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

6.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6.4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za večletni finančni okvir Evropske unije po letu 2020, poročevalec: Peter Šuhel

6.5. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Bertoki in k. o. Teharje, poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog razrešitve in imenovanja članov Uradniškega sveta, poročevalec: Boštjan Koritnik

7.2. Predlog razrešitve direktorja Urada Republike Slovenije za mladino, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

7.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za mladino, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

7.4. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za šport, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

7.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

7.6. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs