Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o razveljavitvi izvajanja javno zasebnega partnerstva pri dogradnji Ljubljanske potniške postaje št. 37500-7/2007/9 z dne 4. 10. 2007, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog pogodbe o vračilu dela denarnih sredstev, ki jih je Republika Slovenija namenila za pridobivanje nepremičnin na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.9. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Loto«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.10. Mnenje Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, številka (CCI) 2014SI16MAOP001, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog odgovora na poizvedbo Zagovornika načela enakosti v zvezi s postopkom ocene diskriminatornosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog soglasja za spremembo pogodb št. 4300-398/2018-1 in št. 4300-374/2018-1 za dodatna in več dela, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.13. Informacija o pripravi in izvedbi študije OECD o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.14. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2019, poročevalec: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.15. Poročilo o izvajanju ukrepov Akcijskega načrta »Slovenija – dežela zagonskih podjetij (startupov)« v letu 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.17. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o organiziranosti, upravljanju in financiranju mednarodne šole SHAPE (SIS), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.18. Devetnajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede ponovnega zagona javnega potniškega prometa, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izplačilom dodatka za delo v času epidemije virusa COVID-19 zaposlenim v javnih zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi z imenovanjem vršilca dolžnosti Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, poročevalec: Peter Šuhel

1.23. Predlog odgovora na poslansko pobudo skupine poslank in poslancev Poslanske skupine SD (prvopodpisani mag. Dejan Židan) v zvezi z zagotavljanjem podpore slovenskim (obmejnim) občinam pri soočanju z aktualnimi izzivi, poročevalec: Boštjan Koritnik   

II. LISTA B

2. Predlog aktov v povezavi z epidemijo COVID 19

2.1. Predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

2.2. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

2.3. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.5. Predlog sklepa o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    

2.6. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

2.7. Predlog zaprosila Republike Slovenije za mednarodno pomoč pri odzivu na širjenje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 , poročevalec: mag. Matej Tonin    

2.8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šport 2. junija 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer   

2.9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za raziskave 29. maja 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer   

2.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za vesolje 29. maja 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    

2.12. Informacija o srečanju Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, s Terezijo Gras, državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške, 29. maja 2020 v Zagrebu, poročevalec: Aleš Hojs   

2.13. Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec Lipicer na virtualnem Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu (ISTP 2020) 2. junija 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4. Predlog spremembe 3. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47607-3/2020/3 z dne 27. 2. 2020 - sprememba pooblastila za podpis izjave o povečanju osnovnega kapitala družbe, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

5. Letno poročilo o delu Policije 2019, poročevalec: Aleš Hojs    

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

6.1. Skupščina 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o. – Predlog soglasja za sklenitev kreditne pogodbe za dolgoročni kredit za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, poročevalec: Jernej Vrtovec

6.2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

7.3. Seznanitev s stanjem postopka za vpis lastninske pravice Republike Slovenije v zemljiško knjigo na nepremičnini v Nemčiji

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.2. Predlog razrešitve in imenovanje namestnice predstavnika Republike Slovenije v Upravnem odboru in Proračunskem odboru Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, poročevalec: Zdravko Počivalšek

8.3. Predlog imenovanja člana in nadomestne članice Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije), poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič