Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnjih sejah vladnih odborov je Vlada RS sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2020 ter razporedila sredstva iz naslova kupnin v višini 48.713,89 evrov za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2020.

Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.

V Poslovnem načrtu Infre je načrtovano financiranje aktivnosti za leto 2020 v višini 21.165.710 evrov, in sicer za pridobivanje zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdrževanje akumulacijskih bazenov ter upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik. 

Pridobivanje zemljišč

V letu 2020 se predvideva zaključevanje zemljiškoknjižnih ureditev v okviru izgradnje hidroelektrarne Blanca-Arto, na podlagi potrjene linije vzdrževanja med koncedentom in koncesionarjem. Izvede se parcelacija po meji vzdrževanja koncesionarja ter združevanje parcel glede na posamezne ureditve. V primeru zasedenosti zemljišča s trajno ureditvijo, se izvedejo odkupi zemljišč. V letu 2020 se na območju hidroelektrarne Krško predvideva odkup zemljišč, ki so potrebna v okviru vzdrževanja oziroma za odkup zemljišč, na katerih je bila vzpostavljena služnostna pravica. Predvideva se potrditev meje vzdrževanja koncesionarja, parcelacija le-te meje ter združevanje parcel glede na posamezne ureditve. V primeru zasedenosti zemljišča s trajno ureditvijo, se izvedejo še odkupi zemljišč.

V letu 2020 se na območju hidroelektrarne Brežice predvidevajo postopki končne ureditve zemljišč v okviru gradnje HE Brežice ter morebitni odkupi le-teh zemljišč in z njimi povezane odškodnine. V letu 2020 se na območju za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice nadaljujejo postopki odkupa zemljišč (geodetske storitve, cenitve, odkupi, itd.) ter projektiranje sanacije ogroženih objektov. 

Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo   

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za akumulacijski bazen je prejeta odločba o uporabnem dovoljenju. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno še izgraditi manjše ureditve na habitatih (NH1 - naravni habitat 1 in NH2 - naravni habitat 2), dokončanje izgradnje poplavno varnostnih ureditev v Krški vasi in Velikih Malencah, izvesti ureditve v podslapju HE Brežice, dokončati gradnjo poplavno varnostnih ureditev na pritokih ter sanirati negativne vplive gradnje in spremenjenih okoliščin v okolju. Na akumulacijskem bazenu HE Brežice že potekajo aktivnosti vzdrževanja izgrajenih ureditev, obenem pa že potekajo tudi aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je že predan v vzdrževanje do HESS d.o.o. prehod za vodne organizme, v predaji pa je ločen postopek objekt VVR (visokovodni razbremenilnik)  in preostale ureditve akumulacijskega bazena HE Brežice. Za HE Mokrice potekajo aktivnosti načrtovanja. 

Načrt vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Boštanj se v letu 2020 načrtuje zavarovanje objektov vodne infrastrukture. Na območjih akumulacijskega bazena HE Arto Blanca, HE Krško, HE Brežice, se bodo v letu 2020 izvajala le nekatera redna in izredna vzdrževalna dela. 

Načrt upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik

Skladno s sprejetimi obvezami iz krovne pogodbe med Ministrstvom za okolje in prostor in INFRA d.o.o. iz leta 2019, je izvajalec in upravljavec INFRA d.o.o. dolžna upravljati z zaprtim odlagališčem odpadkov Rakovnik. Glede na stanje zaprtega odlagališča se bo pričel postopek izvedbe sanacije odlagališča, skladno z ugotovitvami preiskav širšega območja odlagališča in odločb pristojne inšpekcije. 

Na seji odbora je vlada razporedila sredstva iz naslova kupnin v višini 48.713,89 evrov za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Ministrstvo za finance je MGRT v aprilu 2020 obvestilo o prilivu sredstev iz naslova kupnin. MGRT je zato Vladi RS predlagalo, da razporedi sredstva iz naslova kupnin Javnemu skladu Republike Slovenije za podjetništvo. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo s sredstvi iz naslova kupnin povečal namensko premoženje. Sredstva bo namenil ukrepom za spodbujanje podjetništva in posledično povečanju konkurenčnosti. Povečanje namenskega premoženja bo pozitivno vplivalo na podjetja, posebej MSP. Namreč sredstva bodo namenjena ukrepom za spodbujanje podjetništva, tako v obliki izboljšanja dostopa do virov financiranja in kakor tudi drugih ukrepov za pomoč podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja.