Skoči do osrednje vsebine

Novo obvestilo za stranke v zvezi z veljavnostjo dovoljenj in rokih za opravljanje posameznih procesnih dejanj v času epidemije Korona virusa

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 21. 5. 2020 sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje SARS-COV-2 (COVID-19), s katerim prenehajo veljati začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ).

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 21. 5. 2020 sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje SARS-COV-2 (COVID-19). Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Z vidika upravnega poslovanje je pomembno, da se od tega dne naprej v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, kot se je uporabljal pred 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

Od 1. 6. 2020 dalje se omogoči vlaganje vlog na vse možne načine, ki jih določa ZUP. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri organu. Po elektronski poti se bodo lahko vložile le vloge, ki so podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je treba od dne 1. 6. 2020  dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP. Ponovno je omogočeno tudi vročanje dokumentov v prostorih organa. V primeru vročanja z javnim naznanilom se le-ta od dne 1. 6. 2020 dalje objavi na fizični oglasni deski organa in na državnem portalu eUprava.

Od 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. Če rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot na primer odločba ali poziv k dopolnitvi vloge ipd.), ki ta rok določa, izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za vložitev vloge, zahtevka ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020.