Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v občini Zreče, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

4. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni, predlagatelj: direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov  

5. Predlog letnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020 in poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

6. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

7. Predlog dodatka št. 1 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe v Kobilarni Lipica št. C2130-20-080008 z dne 29. 1. 2020, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

8. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije o nujni zagotovitvi sredstev Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo za dobavo in plačilo reagentov za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2 (COVID-19) za prebivalce Republike Slovenije, predlagatelj: minister za zdravje    

9. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), predlagatelj: minister za finance    

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

15. Predlog odgovora na sklepe Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejete na 6. izredni seji dne 21. 4. 2020, v zvezi s seznanitvijo in obravnavo odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, predlagatelj: minister za okolje in prostor    

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kombinacijami zavarovanja, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s cenami vrtcev, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport  

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s sprostitvijo ukrepov za fakultete in študentske domove, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport  

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z migranti, predlagatelj: minister za notranje zadeve    

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Roberta Pavšiča v zvezi s prikrivanjem podatkov NIJZ, predlagatelj: minister za zdravje    

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s številom opravljenih ur zdravstvenega osebja v javnem sektorju v mesecu marcu 2020, predlagatelj: minister za zdravje

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami proračunskih uporabnikov v letu 2019, predlagatelj: minister za finance    

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vračili plačanih davkov davčnim zavezancem, predlagatelj: minister za finance  

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s postavitvijo objektov na različnih zemljiščih, predlagatelj: minister za okolje in prostor    

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s 102. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, predlagatelj: minister za finance

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem prejemkov privilegirancem, predlagatelj: minister za finance

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi z letošnjo maturo, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Sama Bevka in Matjaža Nemca v zvezi s sproščanjem ukrepov za zajezitev epidemije tudi pri nekaterih dejavnostih s področja kulture, predlagatelj: minister za kulturo    

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z zagotavljanjem terapij za otroke in odrasle s posebnimi potrebami v času epidemije, predlagatelj: minister za zdravje    

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zagotovitvijo ustrezne količine zdravil raziskovalni skupini, predlagatelj: minister za zdravje  

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z likvidnostjo, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z novimi naložbami, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nabavo blaga oziroma živil slovenskih ponudnikov, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

34. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    

35. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prepovedjo takojšnjega dviga cen osnovnih življenjskih dobrin, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    

36. Predlog odgovora na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko    

38. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

39. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, predlagatelj: minister za kulturo

40. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, predlagatelj: minister za kulturo

41. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, predlagatelj: minister za kulturo

42. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Odboru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

43. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), predlagateljica: ministrica za pravosodje    Gradivo