Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, Predlagatelj: minister za zdravje

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za zdravje

5. Predlog odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19, Predlagatelj: minister za zdravje

6. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov, Predlagatelj: minister za kulturo

7. Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020, Predlagatelj: minister za obrambo

8. Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, Predlagatelj: minister za obrambo

9. Skupščina družbe Borzen d. o. o. – Strateški načrt družbe Borzen, d. o. o., za obdobje od 2020 do 2024, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

10. Predlog aneksa št. 7 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Predlog soglasja k Spremembi Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest,
Predlagatelj: minister za infrastrukturo

12. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

13. Predlog soglasja k ceni za storitev pomorske pilotaže izvajalca gospodarske javne službe pomorske pilotaže, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

14. Predlog sklepa o podaljšanju prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

15. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o organizaciji in izvedbi nacionalne vaje soočanja s hibridnimi grožnjami »HIBRID 2020« (HIB20), Predlagatelj: minister za obrambo

16. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe (MDDSZ), Predlagatelj: minister za finance

17. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MDDSZ), Predlagatelj: minister za finance

18. Poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2019, Predlagatelj: minister za finance

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) po izbruhu COVID-19, Predlagatelj: minister za finance

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje preko avdio-video konference 14. maja 2020 Bruselj/Ljubljana,
Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

24. Predstavitveni dokument, ki je del poročil Republike Slovenije pogodbenim telesom Združenih narodov o človekovih pravicah, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu, Predlagatelj: minister za kulturo

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor, Predlagatelj: minister za javno upravo

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem RTV naročnine, Predlagatelj: minister za kulturo

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odprtjem določenih s. p. - jev, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi z nesprejemljivim ukinjanjem sredstev za produkcijo slovenske knjige in filma, Predlagatelj: minister za kulturo

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z vladnim pozivom, naj se izbrani izvajalci na javnem razpisu Urada vlade za komuniciranje za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji za leto 2020 odpovedo financiranju, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s preklicem zadržanja izvajanja proračuna in izdajo državnih obveznic kot bolj ustreznim načinom zagotavljanja sredstev za zajezitev zdravstvene, socialne in gospodarske krize zaradi epidemije koronavirusa Covid-19, Predlagatelj: minister za finance

32. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branimirja Štruklja za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju in delovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

33. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

34. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

35. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

36. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

37. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Predlagatelj: minister za zdravje

38. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Javnem zavodu Študijski center za narodno spravo, Predlagatelj: ministrica za pravosodje

39. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper, Predlagatelj: minister za kulturo

40. Predlog imenovanja članov in predsednika sveta Agencije za energijo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

41. Predlog imenovanja predstavnika Republike Slovenije in njegovega namestnika v Upravni odbor Evropske železniške agencije za obdobje od januarja 2020 do januarja 2024, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

42. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva, Predlagatelj: minister za finance

43. Predlog sklepa o imenovanju članov Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, Predlagatelj: generalni sekretar vlade

44. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

45. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

46. Predlog soglasja k sklenitvi najemnih pogodb za oddajo službenih sob v najem na naslovu Tesarska ulica 10, Ljubljana, Predlagatelj: minister za kulturo

47. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213014 na Občino Ankaran, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Iskalnik