Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

2. Predlog uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

5. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

6. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

7. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

8. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

9. Predlog odloka o spremembah Odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

10. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

12. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47602-15/2018/4 z dne 22. 5. 2018 (pripojitev kapitalskih naložb Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije), predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

13. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za obstoječi žičniški napravi na Kopah, predlagatelj: minister za infrastrukturo

14. Predlog soglasja k dodatnemu študijskemu področju Univerze v Mariboru, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

15. Predlog soglasja Univerzi v Mariboru, Gimnaziji Franceta Prešerna, Šolskemu centru Kranj in Športni dvorani Zlato polje, Dijaškemu in študentskemu domu Kranj, ter Fakulteti za organizacijske vede za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

16. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije glede predloga za nujno zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

17. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

18. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitev pravic porabe z nazivom »Dodatki po 71. členu ZIUZEOP – COVID-19«, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

19. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

20. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 2019, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

21. Poročilo Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19) za obdobje 24.3. do 15.4.2020, predlagatelj: minister za obrambo

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti   

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

24. Izhodišča za sodelovanje predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na avdio-video konferenčnem Vrhu EU - Zahodni Balkan 6. maja 2020, predlagatelj: minister za zunanje zadeve   

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s sklenjenimi pogodbami vseh ministrstev z oglaševalskimi, oblikovalskimi ali drugimi podobnimi agencijami ter svetovalnimi podjetji, ki naj bi opravljala promocijsko oziroma komunikacijsko dejavnost, predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje   

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Banko Slovenije, predlagatelj: minister za finance   

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem plač v javnemu sektorju, ki trenutno ne deluje, predlagatelj: minister za javno upravo    

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Violete Tomić za preklic nerazumnih in škodljivih rezov na področju knjižne in filmske produkcije, predlagatelj: minister za kulturo   

30. Predlog razrešitve in imenovanja članov ter namestnikov članov v Ekonomsko-socialnem svetu, predlagatelj: generalni sekretar vlade

31. Predlog razrešitve direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja , predlagatelj: minister za finance

32. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja , predlagatelj: minister za finance

33. Predlog imenovanj članov v Svet javnega zavoda Slovenska kinoteka, predlagatelj: minister za kulturo

34. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, predlagatelj: minister za zdravje

35. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, predlagatelj: minister za zdravje

36. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predlagatelj: minister za zdravje

37. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, predlagatelj: minister za infrastrukturo

38. Predlog razrešitve in imenovanja članov Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, predlagatelj: minister za infrastrukturo

39. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19), predlagatelj: minister za obrambo

40. Predlog soglasja k določitvi za pet razredov višjega plačnega razreda za delovno mesto administrator V (širfa dm 1601) v službi za splošne zadeve in informatiko, v Sekretaiatu v Ministrstvu za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

41. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2172 Hrušica v last Občine Jesenice, predlagatelj: minister za okolje in prostor