Skoči do osrednje vsebine

Minister in načelnik GŠSV predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil predstavila Poročilo o pripravljenosti SV za leto 2019

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš sta danes, v sredo, 29. aprila, predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila Poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2019.

Predsednik RS in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je po predstavitvi poročila dejal, da je po oceni Generalštaba Slovenske vojske stanje na področju pripravljenosti SV za delovanje v miru boljše, kot je bilo pred letom dni, SV pa je opravila vse z zakonom predpisane naloge. Predsednik je povedal, da je bilo delovanje SV v mednarodnih operacijah in misijah odlično, s čimer je SV dejavnik mednarodnega miru in ugleda Slovenije v svetu. Kot je dejal, je bilo tudi sodelovanje SV na področju zaščite in reševanja ter pri podpori drugim državnim organom vzorno, kar vpliva na visok ugled, ki ga ima Slovenska vojska v javnosti. Vrhovni poveljnik obrambnih sil je dejal, da SV po izdelani oceni ni uspela narediti napredka na področju pripravljenosti za delovanje v vojni, pri čemer so še vedno glavni razlogi premajhna popolnjenost enot s kadri in vojaško tehniko, zastarelost določene vojaške opreme ter stanje zalog. Poudaril pa je, da »kot predsednik RS in vrhovni poveljnik obrambnih sil ne glede na ocene popolnoma zaupa, da bo SV profesionalno in vestno izpolnila pričakovanja javnosti glede varnosti naše države.« Ob tem se je zahvalil vsem pripadnicam in pripadnikom SV za predano opravljanje dela ter v svojem imenu in v imenu vseh, ki jih predstavlja, ob bližajočem se dnevu Slovenske vojske poudaril, da je Slovenija na svojo vojsko ponosna in ji zaupa.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je poudaril, da Slovenska vojska predstavlja enega izmed temeljev slovenske državnosti ter da ob vseh preizkušnjah bodisi varnostnih bodisi v takih, povezanih z naravnimi in drugimi nesrečami, lahko nanjo vedno računamo z velikim zaupanjem. Pri tem je pomembno, da Slovenski vojski redno zagotavljamo zadostne resurse in usposobljenost. Kot ključna dejavnika za slabo oceno je minister mag. Tonin izpostavil slabo popolnjenost Slovenske vojske in neurejen status njenih pripadnikov. Dejal je, da so organiziranost, struktura, opremljenost in procesi v Slovenski vojski in v obrambnem sistemu bolj ali manj enaki vse od finančne krize od leta 2008 dalje, in to ne glede na to, da se je varnostno okolje v Evropi medtem bistveno spremenilo. »V tem desetletnem zastoju se je tako v investicijah kot v organiziranosti nabralo toliko kritičnih področij, da bodo za njihovo izboljšanje potrebna še leta povečanih vlaganj in sistemskih posodobitev,« je dejal minister mag. Tonin ter napovedal pripravo ustrezne zakonodaje za izvajanje ključnih dolgoročnih projektov opremljanja SV ter konkretne korake naprej pri realizaciji že večkrat dogovorjenih ključnih ciljev razvoja SV. Glede izboljšanja pripravljenosti je minister za obrambo mag. Matej Tonin izpostavil tri glavne točke. Najprej gre za izboljšave na področju kadrovske popolnjenosti. S tem v zvezi je napovedal sistemske prilagoditve in nove pristope za večji kadrovski priliv in boljše zadrževanje obstoječega kadra, vključno z vojaki po 45. letu, ter boljše urejanje statusa vojaka. Minister je napovedal iskanje podpore med poslanskimi skupinami DZ za spremembo Zakona o obrambi, zlasti glede urejanja statusa vojaka po 45. letu. Prilagodila se bosta tudi organiziranost in struktura SV, s tem da bo več poudarka na polno popolnjenem manevrskem jedru, pridobivanju specialistov in številčni krepitvi teritorialnega dela SV, da se bo le-ta še bolj približala prebivalstvu. Pripravljen bo prenovljen način popolnjevanja rezervnih sil, ki bo po eni kategoriji bolj zavezujoč in kompenziran, po drugi pa bolj prostovoljen in fleksibilen. Pripravljena bosta tudi koncept in ocena prenove naborništva. Oživiti bo treba koncept vojaške rezerve ter obenem izboljšati voditeljstvo v SV, kadrovsko politiko, organiziranost, sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Kot drugi ukrep je minister izpostavil izboljšanje infrastrukture, ureditev vadbišč in drugih kapacitet slovenskih vojašnic. Kot tretjič pa je napovedal prizadevanje za izvedbo določenih investicij v sodobno opremo in oborožitev, ki jo SV že dolga leta pričakuje, tako za izboljšanje njene pripravljenosti, enakovrednega delovanja z zaveznicami, kot predvsem za zaščito njenih pripadnikov in pripadnic doma in v tujini. »V naslednjih mesecih bomo navedene ukrepe, ki imajo podlago v obstoječih strateških dokumentih, izvajali s pripravo konkretnih odločitev, obenem pa opravili redno posodobitev Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije in Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV za prihodnje obdobje ter določili dinamiko vzdržne rasti obrambnih izdatkov, ki je za izboljšanje stanja SV neizogibna,« je še dejal minister mag. Tonin ter se pripadnikom in pripadnicam SV zahvalil za požrtvovalnost in prispevek slovenski družbi ter predvsem za vestno služenje svoji domovini.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš je ob predstavitvi ocene dejal, da je ta odraz prispevka celotnega obrambnega sistema ter pripravljenosti države in družbe, da SV kontinuirano dodeljujejo potrebne vire za razvoj vojaških zmogljivosti. Dejal je, da je SV kljub primanjkljaju virov lani uspešno opravila dodeljene naloge doma in v tujini, pri čemer naloge izvaja z večjim tveganjem, kot bi to bilo, če bi razpolagala s potrebnimi viri. Pojasnil je, da ugotavljanje pripravljenosti SV zajema ocenjevanje zahtevane pripravljenosti in vrednotenje potrebne pripravljenosti. Zahtevana pripravljenost enot in poveljstev SV za leto 2019 je dobra, negativni vpliv pa imajo predvsem primanjkljaj kadra, razpoložljivost oborožitvene opreme, iztrošenost materialnih sredstev in v prihodnost zamaknjena izgradnja ključnih ciljev zmogljivosti. Pozitivni vpliv imajo usposabljanja ter razpoložljivost stalnih in odzivnih sil in enot, ki so predvidene za mednarodno sodelovanje v tujini, kot tudi druge naloge v zavezništvu. Tudi lani je SV uspešno delovala v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podporo Policiji pri varovanju državne meje pa povečala. Kot je pojasnil načelnik Generalštaba SV brigadir Glavaš,, je ocena potrebne pripravljenosti SV ostala na enaki ravni kot prejšnja leta in ni ustrezna. Nanjo so negativno vplivala odstopanja od standardov in kriterijev na področjih kadrovske popolnjenosti in popolnjenosti z oborožitvijo in opremo, nekoliko boljše je stanje posodobitve nekaterih vadišč in strelišč, delno je obnovljen vozni park, dopolnjene so zaloge streliva in prenovljeni nekateri strateški dokumenti v SV. Kljub vsemu je načelnik GŠSV izrazil prepričanje, da lahko pripravljenost SV izboljšamo, in sicer kratkoročno z zagotovitvijo nujnih virov, izdelavo in posodobitvijo nekaterih strateških dokumentov in zakonov ter z dokončanjem profesionalizacije, dolgoročno pa s ciljno usmerjenimi sistemski ukrepi, kot so predvidljivo in zagotavljanje ustreznih virov ter normativnih podlag za razvoj SV, izboljšanje statusa pripadnika SV, urejanje medčloveških odnosov, preoblikovanje in nadgradnja prostorske strukture SV, povečanje odpornosti in vzdržljivosti vojaških zmogljivosti ter izboljšanje infrastrukture.

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je ob tem dogodku izrazil namero za povišanje načelnika GŠSV brigadirja Roberta Glavaša v generala sredi decembra letos, ko bomo tudi praznovali 30. obletnico postroja TO v Kočevju.

Video posnetek (youtubeMORS): Brane Petrovič

1 / 3