Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 5. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o izvajanju Periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 za leti 2018 in 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

4. Predlog soglasja k dodatnemu študijskemu področju Univerze v Mariboru, 60301-8/2020Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

5. Poročilo Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19) za obdobje 24. 3. do 15. 4. 2020, Predlagatelj: minister za obrambo

6. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

7. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za kulturo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za financeRok za sporočila: 28. 4. 2020, 13.00

8. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

9. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb, Predlagatelj: minister za zdravje

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/17487 z dne 28. 11. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega in drugega odstavka 7. člena, prvega, drugega, tretjega in šestega odstavka 21. člena, četrtega in petega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 28. člena, šestega odstavka 31. člena, prvega odstavka 33. člena, tretjega odstavka 36. člena in 43. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, spremenjene z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13. Poročilo o sodelovanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na neuradni videokonferenci ministrov za zunanje zadeve Evropske unije 23. marca 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na drugo in tretjo dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s sklenjenimi pogodbami vseh ministrstev z oglaševalskimi, oblikovalskimi ali drugimi podobnimi agencijami ter svetovalnimi podjetji, ki naj bi opravljala promocijsko oziroma komunikacijsko dejavnost, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem plač v javnem sektorju, ki trenutno ne deluje, Predlagatelj: minister za javno upravo

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Violete Tomić za preklic nerazumnih in škodljivih rezov na področju knjižne in filmske produkcije, Predlagatelj: minister za kulturo