Skoči do osrednje vsebine

28. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 2020, ki je posledica izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije koronavirusa.
Z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se med izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, dodajo tudi storitve zavarovalniškega posredovanja in avtopralnice.
S spremembo 8. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je vlada izvršila odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je Vladi Republike Slovenije naložilo, da mora preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev.

Vlada v spremembo odloka o fiskalnem okviru za javnofinančne blagajne

Vlada je na današnji dopisni seji določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2020. 

Sprememba odloka za leto 2020 je posledica izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije koronavirusa. V takšnih izrednih situacijah tako nacionalna fiskalna pravila kot tista, ki izhajajo iz Pakta za stabilnost in rast na ravni EU, omogočajo začasno odstopanje od pravil. Epidemija koronavirusa je namreč povzročila velik ekonomski šok in zahteva odločen odziv vlade. Ta je že sprejela ukrepe za zajezitev širjenja virusa in obvladovanje posledic epidemije na različnih področjih, odločno pa je podprla tudi gospodarstvo in posameznike. 

Začasno odstopanje od fiskalnih pravil, katerih cilj je omiliti posledice epidemije koronavirusa, je bilo marca letos potrjeno tudi na ravni EU. Prav tako je Fiskalni svet marca ocenil, da razglasitev epidemije v Sloveniji predstavlja neobičajen dogodek, ki po Zakonu o fiskalnem pravilu omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe, namenjene blaženju posledic takšnega dogodka, in s tem začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. 

S predlaganimi spremembami odloka se bo za leto 2020 zgornja meja izdatkov sektorja države povečala za 2.15 milijarde evrov, javnofinančni primanjkljaj pa je predviden v višini 8,1 % BDP. 

Najvišji dovoljeni obseg izdatkov za državni proračun za leto 2020 se zvišuje za 2,08 milijarde evrov. Tudi za državni proračun je predviden primanjkljaj v višini 8,1 % BDP.

Vir: Ministrstvo za finance

Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se v 2. členu v prvem odstavku na koncu 24. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi točka, ki se glasita:»25. storitve zavarovalniškega posredovanja, 26. avtopralnice.«. 

Z dopolnitvijo Odloka se med izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, zaradi nujnosti sklepanja zavarovalnih pogodb, dodajo storitve zavarovalniškega posredovanja. Prav tako se v izjeme doda avtopralnice. 

Ta odlok začne veljati 25. aprila 2020. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada bo vsakih sedem dni preverjala upravičenost ukrepov iz odloka o začasni prepovedi gibanja

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S predlagano spremembo 8. člena odloka se izvrši odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je Vladi Republike Slovenije naložilo, da mora preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. 

Vlada Republike Slovenije bo tako vsakih sedem dni preverjala strokovno utemeljenost ukrepov in odločila, ali se ukrepi še naprej uporabljajo (s sklepom vlade), če bo hotela ukrepe spremeniti ali odpraviti, pa bo to storila z novelo odloka (sprememba ukrepov) oziroma izdala novi odlok (odprava ukrepov). O odločitvi bo obveščala državni zbor in javnost.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada imenovala prof. dr. Blaža Zmazka za vršilca dolžnosti direktorja ARRS

Vlada je na današnji dopisni seji imenovala prof. dr. Blaža Zmazka za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Imenovan je z dnem 30. april 2020 za največ šest mesecev, in sicer do imenovanja direktorja ARRS. 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Imenovanje novega člana in predsednika Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Vlada  se je seznanila z odstopno izjavo dosedanjega člana in predsednika Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Žarka Bogunovića, predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo. Za člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve je z dnem 24. 4. 2020 za preostanek mandatne dobe do 30. 8. 2021, imenovala Mitja Močnika, predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo.

Zakon o blagovnih rezervah (ZBR) določa, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (zavod) upravlja Upravni odbor, sestavljen iz devetih članov, imenovanih za štiriletni mandat. Odbor imenuje vlada, s tem da neposredno imenuje osem članov za zastopanje interesov države pri upravljanju zavoda, medtem ko enega člana imenuje na predlog delavcev. Vlada imenuje za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese države, predstavnike ministrstev iz drugega odstavka 6. člena ZBR in dva predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo. Za predsednika Upravnega odbora vlada imenuje enega izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo.

Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve določa, da pred potekom mandata članu upravnega odbora lahko preneha funkcija zaradi razrešitve ali na podlagi odstopne izjave.

Dne 14. 4. 2020 je Žarko Bogunović, vlado obvestil, da odstopa z mesta predsednika upravnega odbora. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zato predlaga vladi, da se z dnem izdaje tega sklepa za novega predsednika upravnega odbora imenuje Mitja Močnik, v.d. generalnega sekretarja v MGRT in sicer do konca mandata do sedaj imenovanega Žarka Bogunovića, to je do 30. 8. 2021.

Glede na zgoraj navedeno, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZBR predlaga, da se z dnem 24. 4. 2020 za predsednika Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve imenuje Mitja Močnik.

Nova sestava Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne reserve je sledeča:

- Mitja Močnik, predstavnik ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo, 

- dr. Peter Vrtačnik, predstavnik ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo,

- Boštjan Pavlin, mag., predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo,

- Bronislava Zlatković, predstavnica ministrstva, pristojnega za finance,

- Marjeta Bizjak, predstavnica ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,

- Rok Jeram, predstavnik ministrstva, pristojnega za energetiko,

- mag. Doroteja Novak Gosarič, predstavnica ministrstva, pristojnega za zdravstvo,

- Mihaela Bastar, predstavnica ministrstva, pristojnega za promet in

- Alojzij Černe, predstavnik delavcev.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo