Skoči do osrednje vsebine

Spremembe pri ukrepih kmetijske politike za leto 2020 zaradi epidemije COVID-19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih shem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Spremenili se bodo nekateri pogoji upravičenosti, s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Predvideno je tudi, da se epidemijo COVID-19 opredeli kot izjemno okoliščino za leto 2020.

Predvidena je sprememba roka za oddajo zbirne vloge. Nov, spremenjen rok bo predvidoma do 15. junija. Prav tako bo ustrezno podaljšan rok za pozno predložitev zbirne vloge (t.i. zamudni rok), in sicer do 10. julija. Rok za dopolnitev vlog in zahtevkov se podaljša do 30. junija.

Predvidene so naslednje spremembe pri ukrepih kmetijske politike:

Pri shemah neposrednih plačil se bo pri podpori za zelenjadnice v predpisu omogočilo, da bo datum začetka prisotnosti zelenjadnic enak datumu setve ali sajenja, tudi če je bila setev ali sajenje opravljena v obdobju epidemije in pred dnem vložitve zbirne vloge posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG). Ko bo spet možen vnos zbirne vloge, bo nosilec KMG, ki bo uveljavljal podporo za zelenjadnice lahko na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« vpisal datum setve oziroma sajenja za nazaj. Še vedno bo tudi veljalo, da če je setev ali sajenje bilo opravljeno pred 24. 2. 2020, se dnevno obdobje prisotnosti začne šteti z 24. 2. 2020.

Pri ukrepu dobrobit živali (DŽ) koproloških analiz zaradi omejitev izvajanja veterinarskih storitev zaradi epidemije, ni mogoče opraviti pred začetkom paše in oddajo zahtevka. Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev. Skrajni rok za izdelavo koproloških analiz in tretiranje živali po vrnitvi v hlev bo podaljšan. Vloge brez koproloških analiz se ne bodo upoštevale in v teh primerih se za prijavljene živali ne bodo uporabila znižanja. Govedorejce in rejce drobnice, ki bodo uveljavljali operacijo DŽ – govedo oziroma operacijo DŽ – drobnica, obveščamo, naj ne čakajo s pašo na čas, ko bo spet možen vnos zbirnih vlog, ampak naj začnejo s pašo, ko bodo vegetacija in vremenske razmere primerne za začetek paše. Datum začetka paše morajo rejci obvezno vpisati v dnevnik paše. Rok za oddajo zahtevka za DŽ - drobnica bo enak novemu roku za oddajo zbirne vloge, to je 15. junij 2020.

Pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) bodo izjeme določene pri roku za izvedbo predhodnega usposabljanja in roka za izdelavo analiz Nmin pri zahtevah v ukrepu, označenih z POZ_NMIN in HML_NMIN.

Pri ukrepu ekološko kmetovanje (ukrep EK) morajo v letu 2020 vsa KMG, ki so vključena v ukrep EK, pridobiti certifikate najpozneje do 1. decembra 2020.

Podaljšuje se tudi skrajni rok  za oddajo vlog za gojenje konoplje in maka, in sicer tako, da se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov povezanih z epidemijo oziroma najpozneje 1. julija 2020.

Če nosilec KMG zaradi prebolevanja bolezni COVID 19 ali drugih okoliščin povzročenih zaradi epidemije (npr. ni možna nabava repromateriala …) kot tudi drugih okoliščin, ki niso nujno povezane z epidemijo, ne bi mogel izpolniti pogojev pri posamezni shemi ali ukrepu, tudi tistih pogojev, ki se bodo spremenili z dopolnitvijo uredb, ali pa sploh ne bo mogel oddati zbirne vloge v rednem roku, mora javiti višjo silo oz. izjemno okoliščino. To nosilec KMG stori tako, da posreduje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predpisan obrazec z oznako »Višja sila«, ki je objavljen na spletnem mestu, in sicer v 15 dneh, od dne, ko to lahko stori, pri tem pa mora obrazcu predložiti tudi vsa potrebna dokazila. S pravočasnim javljanjem višje sile ima nosilec KMG možnost izpolnjevati pogoje za ukrepe in preprečiti morebitne sankcije pri KOPOP zaradi neizpolnjevanja večletnih zahtev.

Dodatno pa MKGP še usklajuje seznam pogojev upravičenosti, pri katerih bi na podlagi razpoložljivih podatkov se avtomatično štelo, da gre za izjemno okoliščino zaradi epidemije COVID 19, o kateri izjemoma ne bo treba obveščati Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. To pomeni, da bi se štelo kot, da je upravičenec zadevne obveznosti oz. pogoje izpolnil in ne bi bilo zmanjšanja plačil. Na ta način bi uredili npr. identifikacijo in registracijo živali ter sporočanja staleža v evidenco rejnih živali v obdobju od 12. marca 2020 do predvidoma preklica epidemije, kadar je to del pogojev za sheme in ukrepe ter za navzkrižno skladnbost. Ocenjujemo namreč, da je glede na razpoložljive podatke to nujno kljub določbam Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, ki začasno za čas trajanja ukrepov za preprečevanja širjenja virusa COVID-19 ureja roke in postopke glede identifikacije in registracije živali ter sporočanja staleža v evidenco rejnih živali.