Skoči do osrednje vsebine

24. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, s katero z 20. aprilom sprošča prepoved opravljanja tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter odpravlja prepoved za nekatere oblike javnega linijskega prevoza.

Vlada z 20. aprilom sprošča prepoved opravljanja tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji se določa, da prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah velja le do 19. aprila 2020.

Določa se tudi, da se od 20. aprila 2020 dalje naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji izvajajo le, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija 2020.

Vlada je v skladu s tem izdala tudi Odlok, da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, velja le do 19. aprila 2020.

Slednje pomeni, da se bodo naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij lahko začele izvajati že 20. aprila 2020.

Še vedno pa do 17.maja 2020 velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada z 20. aprilom odpravlja prepoved za nekatere oblike javnega linijskega prevoza

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Od ponedeljka, 20. aprila 2020, bodo namreč pod posebnimi pogoji dovoljeni posebni linijski prevozi potnikov, ki so trenutno namenjeni prevozu delavcev od doma do delovnega mesta in domov.

Sprememba Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji omogoča sprostitev izvajanja posebnih linijskih prevozov, ki jih organizirajo gospodarski subjekti za prevoz zaposlenih na delovno mesto.

Posebni linijski prevoz se sicer izvaja na podlagi sklenjene pogodbe med organizatorjem prevoza in prevoznikom, pri čemer je organizator prevoza lokalna skupnost, ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, oziroma fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Seznam potnikov je sestavni del pogodbe. Izvajalec prevoza je v osmih dneh od sklenitve pogodbe dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za promet in predložiti podatke o itinerarju in voznem redu za register posebnih linijskih prevozov. Med izvajanjem prevoza mora imeti voznik v vozilu pogodbo in seznam potnikov.

Kljub sprostitvi določena pravila in omejitve

Organizator in izvajalec prevoza bosta morala upoštevati omejitev števila potnikov na največ eno tretjino števila registriranih sedežev. Sedeži na katerih je dovoljeno sedeti, da bi se zagotovila ustrezna oddaljenost med potniki, morajo biti označeni. Potniki morajo na vstop v vozilo čakati na varnostni razdalji najmanj 2 metrov.

Za potnike je treba na vhodnih vratih zagotoviti razkužilo, da si razkužijo roke pred vstopom v vozilo in ob izstopu. Potniki morajo imeti v vozilu obrazno zaščitno masko.

Voznikov prostor in vhodna vrata morata biti ločena od potniškega dela. Za voznika mora izvajalec zagotoviti razkužilo. Voznik mora imeti v vozilu obrazno zaščitno masko.

Po vsaki vožnji je treba vozilo temeljito prezračiti in obrisati vse dele vozila, ki se jih običajno dotikajo potniki. Vozilo je treba enkrat na dan razkužiti.

Navodila za organizatorje in izvajalce posebnih linijskih prevozov bo objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Kadrovske zadeve

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odločitev o imenovanju dr. Mihe Pogačnika za vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, obenem pa je z dnem 19. 4. 2020 s položaja vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo razrešila dr. Katjo Triller Vrtovec.

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odločitev o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Na to mesto je imenovala dr. Miho Pogačnika, in sicer z dnem 20. 4. 2020, do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 19. 10. 2020.

Miha Pogačnik je leta 1992 diplomiral, leta 1995 magistriral in leta 1997 doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomsko se je izobraževal na Akademiji za evropsko pravo v Firencah, na Haaški akademiji za mednarodno pravo, na Inštitutu za mednarodno pravo in mednarodne odnose v Solunu, na Inštitutu Max Planck v Heidelbergu, na Univerzi Paris I – Sorbonne, na Inštitutu za evropsko pravo Univerze v Amsterdamu in na Univerzi v Durhamu, Združeno Kraljestvo.

Bil je direktor in strokovni vodja Inštituta za mednarodno pravo v Ljubljani, direktor podjetja Iustica, družbe za pravne raziskave. Od leta 2005 do 2016 je bil izredni profesor za mednarodno in evropsko pravo na Evropski pravi fakulteti, od leta 2005 do 2008 pa tudi dekan Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Med letoma 2005 in 2009 je bil visoki predstavnik Republike Slovenje za vprašanja nasledstva. Funkcijo predsednika Diplomatske komisije za mejna vprašanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je opravljal med letoma 2001 in 2009. Od leta 2000 do 2003 je bil predstojnik Katedre za mednarodnopravne znanosti, pred tem pa od leta 1999 predstojnik Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Opravljal je tudi druge vodstvene funkcije in sicer je bil predsednik slovenskega odbora za NATO, predsednik slovenskega dela mešane diplomatske komisije za razmejitev in označitev meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter vodja pogajalske delegacije za pogodbo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odločitev o imenovanju državne sekretarke v Kabinetu predsednika vlade, in sicer se z dnem 20.4.2020 v Kabinetu predsednika vlade za državno sekretarko imenuje dr. Katjo Triller Vrtovec.
Katja Triller Vrtovec je leta 2002 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2004 opravila pravniški državni izpit. V letih 2004 do 2010 je bila zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na upravnem in gospodarskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, v letih od 2010 do 2017 pa kot svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Nato se je zaposlila kot sekretarka v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, doslej pa je opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Leta 2003 je zaključila magistrski študij zdravstvenega prava (LL. M.) na Inštitutu za zdravstveno pravo in politiko Univerze v Houstonu (ZDA). Leta 2008 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani obranila doktorsko disertacijo z naslovom Etični vidiki patentiranja zarodnih matičnih celic. Raziskovalno delo je kot štipendistka Max Planck Instituta opravljala na Max Planck Institutu za intelektualno lastnino in konkurenčno pravo v Münchnu (Nemčija) in kot Fulbrightova štipendistka na Univerzi Stanford v Palo Altu (ZDA). V letih med 2013 in 2018 je bila izvoljena v naziv znanstvene sodelavke na Katedri za sodno medicino in medicinsko deontologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je bila izvoljena v naziv docentke za področje Javna uprava in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze.

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odločitev o imenovanju Marjana Dolinška za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, z dnem 20.4.2020.

Marjan Dolinšek je po izobrazbi ekonomski tehnik, ki je svoje delovne izkušnje pridobival predvsem na področju trženja in marketinga. V mandatu 2014 - 2018 je bil poslanec v Državnem zboru, pred tem pa je 25 let deloval v gospodarstvu. V svoji dolgoletni podjetniški karieri je opravljal odgovorne in ključne naloge pri vodenju podjetja predvsem na komercialnem področju, njegova dolgoletna zadolžitev je bilo poslovno dogovarjanje in sklepanje pogodb ter nadzor nad izvajanjem le-teh.

Marjan Dolinšek je vrsto let deloval tudi na področju športa, predvsem smučanja, borilnih veščin in rokometa. Bil je član odbora za Nordijske discipline pri Smučarski zvezi Slovenije, deset let je bil član upravnega odbora in podpredsednik kluba borilnih veščin Pon Do Kwan Zagorje, trenutno pa je predsednik Rokometnega ženskega kluba Zagorje.

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odločitev o imenovanju mag. Bojana Pograjca za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Za državnega sekretarja se imenuje z dnem 20.4.2020.

Brigadir mag. Bojan Pograjc se je rodil leta 1961 v Ljubljani. Je diplomirani univerzitetni politolog, smer obramboslovje, z magisterijem znanosti iz nacionalno varnostne strategije na Nacionalnem vojnem kolidžu Nacionalne obrambne univerze ZDA. Poleg tega je opravil mednarodni tečaj za management obrambnih virov na Inštitutu za management obrambnih virov pri Mornariški podiplomski šoli ZDA, nadaljevalni tečaj za logistične častnike na Univerzi ameriške mornariške pehote, generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje na Poveljniško-štabni šoli Slovenske vojske in tečaj za generale, admirale in veleposlanike na Natovem obrambnem kolidžu.

V svoji vojaški karieri, ki jo je začel kot rezervni častnik, poveljnik voda zračne obrambe zaščitne enote Republiškega štaba za teritorialno obrambo, je po letu 1991 opravljal krajše obdobje dolžnost v Upravi za logistiko Ministrstva za obrambo ter nato štabne in poveljniške dolžnosti na vseh ravneh vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Med drugim je poveljeval 1. brigadi, Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, kakor tudi načeloval štabu generalštaba. Leta 2000 je bil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, pristojen za Nato, obrambno logistiko in Slovensko vojsko, in od 2012 trinajst mesecev namestnik poveljnika Natove sile za Kosovo.

V čin brigadirja je bil povišan leta 2006, od 2009 pa je opravljal formacijske dolžnosti v nazivu generalmajor.

Prejel je številna domača in tuja priznanja, med njimi red generala Maistra, red Slovenske vojske, legijo za zasluge oboroženih sil ZDA in častni križec za izjemna dejanja Zvezne armade Zvezne republike Nemčije.

Vir: Kabinet predsednika vlade