Skoči do osrednje vsebine

10. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela podlage za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo #PKP2 ter z odlokom določila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo.

Seja vlade

Seja vlade

Vlada o podlagah za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo #PKP2

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo. Ta drugi zakonski paket bo predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca tega meseca. Ob tem je vlada sklenila, da bo v nadaljevanju postopka priprave #PKP2 Ministrstvo za finance pripravilo dva zakonska predloga: dopolnitve in sprememb #PKP1 in predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega gospodarstva. 

Vlada sprejela ukrepe začasnega zadržanja proračuna 

Izbruh okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19 ima vpliv tudi na porabo sredstev proračuna države, zaradi česar je treba poleg zadolževanja, vire financiranja ukrepov poiskati tudi znotraj državnega proračuna. Z namenom zagotovitve teh virov je vlada danes sprejela dodatne ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna.

Poleg že sprejetih marčevskih ukrepov na področju izvrševanja proračuna je vlada sprejela nekatere dodatne omejitve porabe proračunskih sredstev. 

Sprejete omejitve pa ne veljajo, če je prevzem obveznosti, izvedba javnega naročila ali javnega razpisa za dodelitev sredstev nujna za delovanje države ali za investicije povezane s črpanjem EU sredstev, za investicije iz namenskih skladov, vzdrževanje infrastrukture ali drugih pomembnih investicij, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. 

Vlada z odlokom določila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo

Vlada je na današnji redni seji kot enega od ukrepov za zajezitev širjenja epidemije nove virusne bolezni COVID-19 izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok določa, kje so kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kdaj so odprte in kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah. Poleg tega odlok določa, komu se ob vstopu odredi karantena in komu ne, komu se dovoli vstop v državo in komu ne. S tem odlokom preneha veljavnost pravnih aktov, ki so do sedaj urejali to področje. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 

Odlok ne velja za:

 • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti, 
 • čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
 • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba, 
 • osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
 • državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
 • osebe z diplomatskim potnim listom,
 • osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode, 
 • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog, 
 • državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. 

Vsem ostalim skupinam prebivalcev, ki vstopajo v državo, je odrejena sedem dnevna karantena. Na zadnji dan karantene je obvezno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Če oseba zavrne odvzem brisa ali brisa ni mogoče odvzeti, se karantena podaljša za sedem dni. Karantena se podaljša tudi, če rezultati niso na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa oziroma ne dlje kot za 14 dni od dneva odreditve karantene. Brisi se odvzamejo v eni od vstopnih točk (vstopnih ambulant za COVID-19). Če je test negativen, se karantena zaključi, če pa je pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Karantena se slovenskim in tujim državljanom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji odredi na domačem naslovu, razen v primerih, ko to iz utemeljenega razloga ni mogoče, takrat namestitev zagotovi Civilna Zaščita. Osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne morejo prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bodo nastanjene. Stroške karantene osebe krijejo same. 

Tujemu državljanu, ki bo opravljal delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca. Potrdilo, ki ga delavec predloži na meji, mora delodajalec posredovati delavcu pred prestopom državne meje. Delodajalec je tudi dolžan zagotoviti delavcu ustrezno nastanitev za prestajanje karantene, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odločbe o karanteni. Poleg tega pa mora delodajalec delavcu zagotoviti tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

Vstop v državo se ne dovoli tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno. Prav tako se ne dovoli vstopa v Slovenijo osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije. Poleg tega pa se ne dovoli vstopa v državo tudi tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so pozitivni na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Medtem ko policija slovenskim državljanom v takšnem primeru dovoli vstop v državo, vendar pod pogojem, da nemudoma (nujno in obvezno) vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči zaradi nadaljnjih navodil.

Vlada je sprejela Dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020

Vlada je na današnji seji sprejela Dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020. Z dopolnitvami načrta bo vlada seznanila Predsednika Republike Slovenije in Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada je na svoji je dne 23. 1. 2020 sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020.  Zaradi odpovedi večjega števila vaj v času epidemije COVID-19 je Ministrstvo za obrambo predlagalo dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020. Načrt se je dopolnil z vajo pod nazivom PRESKOK, zaradi vzdrževanje pripravljenosti taktičnih enot ter  sistema PINK v pogojih kriznega delovanja.S prilagoditvijo  usposabljanj in taktičnih vaj na zemljiščih po Republiki Sloveniji, bomo omili posledice odpovedanih vaj na usposobljenost in pripravljenost Slovenske vojske, zagotovili vzdrževanje stopnje operativnosti in pripravljenosti enot in poveljstev Slovenske vojske ter preizkusili delovanje enot Slovenske vojske v kriznih pogojih pandemije.

Cilji vaje bodo:

 • usposabljati in preveriti delovanje celovitega sistema PINK  na operativni, taktični in nižje taktični ravni;
 • izvajati vaje in usposabljanja na različnih manevrskih terenih in vremenskih pogojih;
 • vzdrževati sile in zmogljivosti v terenskih pogojih s poudarkom na logistični in zdravstveni zagotovitvi;
 • preveriti usposabljanje in delovanje enot Slovenske vojske v pogojih pandemije;
 • preveriti sodelovanje enot Slovenske vojske z lokalnim prebivalstvom v okviru civilno vojaškega sodelovanja;
 • preveriti delovanje pomoči Slovenske vojske sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

Vadbenci na vaji bodo Poveljstva in enote Slovenske vojske, nosilec priprave in izvedbe pa Poveljstvo sil Slovenske vojske.Predlagane dopolnitve načrta ne bodo povzročile dodatnih finančnih stroškov, saj je  ministrstvo že seznanjeno, da bodo nekatere vaje in usposabljanja, na katerih je predvideno sodelovanje Slovenske vojske, s strani organizatorjev odpovedane in se bo načrtovana sredstva namenilo za sodelovanje na vaji, s katero se dopolnjuje načrt.