Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

2. Predlog odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, predlagatelj: generalni sekretar vlade

3. Predlog odloka o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

5. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. Predlog sklepa o vpoklicu pomožnih policistov za daljše obdobje, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

7. Predlog sprememb in dopolnitev Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020 , predlagatelj: minister za infrastrukturo

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki in Euroskupini - Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa COVID-19, predlagatelj: minister za finance

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko    

11. Predlog materialne pomoči Republiki Severni Makedoniji za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

12. Predlog materialne pomoči Bosni in Hercegovini za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

13. Predlog materialne pomoči Republiki Srbiji ob prezasedenosti migrantskih centrov ob izbruhu pandemije koronavirusa COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

15. Zaprosilo Republike Slovenije za mednarodno pomoč pri odzivu na širjenje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z zagotavljanjem bivanjskih enot države zdravstvenim delavcem in tistim, ki v nastali situaciji zaradi koronavirusa opravljajo nujna dela za omejevanje virusa in odpravo posledic tega, predlagatelj: minister za javno upravo   

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nedelom določenih nižjih uradnikov, predlagatelj: minister za javno upravo  

18. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

19. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik, predlagatelj: minister za zdravje

21. Predlog odpoklica članov, seznanitev s potekom mandata člana in imenovanje članov Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, predlagatelj: generalni sekretar vlade