Skoči do osrednje vsebine

15. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med izjeme, za katere prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja, dodaja vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
Vlada je sklenila pozvati poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, k donaciji zdravil za zdravljenje obolelih zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se dodata dve novi izjemi in sicer za:
- Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadike sadja, sadike okrasnega cvetja…), ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo, ter
- gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Pri tem opozarjamo, da je potrebno upoštevati namen Odloka, ki je v veljavi izključno in v prvi vrsti zato, da se čim bolj zavaruje zdravje in življenje ljudi v boju z epidemijo virusne okužbe COVID-19. Zato je tudi nujna dosledna uporaba tako zaščitne opreme (maske, rokavice...), kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V zvezi z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn je treba dosledno upoštevati, da če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Nakupe v živilskih prodajalnah lahko med 8.00 in 10.00 opravljajo izključno ranljive skupine (upokojenci, nosečnice, invalidi) in nihče drug. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen lekarn in bencinskih servisov, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas.

Doda se nova izjema glede minimalnega odpiralnega časa, in sicer za srednja in velika podjetja, ki so pred epidemijo obratovala manj kot 10 ur. Tukaj gre za majhne prodajalne izven mest, s katerimi upravljajo srednja in velika podjetja, ki so bila prisiljena v podaljševanje obratovalnega časa.

Odlok začne veljati 3. aprila 2020.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Do zdravil za zdravljenje obolelih zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 prek poslovnih donacij

Vlada je na današnji dopisni seji zaradi prepoznane potrebe po zdravilih za zdravljenje pacientov, obolelih zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2, sprejela sklep, da Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke pozove poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, k donaciji zdravil. Agencija bo na podlagi podatkov bolnišnic glede potrebne količine zdravil odobrila donacijo in pripravila razdelilnik zdravil po bolnišnicah.

Ob tem bo Univerzitetni klinični center Ljubljana najmanj enkrat mesečno zbral podatke vseh slovenskih bolnišnic glede potrebne količine zdravil za prihodnje obdobje, ki ni krajše od dveh tednov, in jih posredoval Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Zbirali se bodo podatki o zdravilih z naslednjimi učinkovinami: hidroksiklorokin, klorokin, lopinavir/ritonavir, remdesivir, favipiravir, umipiravir, tocilizumab, sistemski interferoni/IFN beta-1-alfa,si ltuksimab, sarilumab.

Na podlagi zbranih podatkov bo agencija pripravila razdelilnik za oskrbo bolnišnic s posameznim zdravilom, odobrila poslovno donacijo in o aktivnostih sproti obveščala Ministrstvo za zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Stališče do ustanovitve Sklada za pravičen prehod

Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravičen prehod, ki bo v naslednji finančni perspektivi 2021–2027 kot del Mehanizma za pravični prehod podpiral ukrepe za naslavljanje socialnih in gospodarskih posledic prehoda na podnebno nevtralnost Evropske unije do leta 2050. Cilj sklada je ublažiti socialne, ekonomske in okoljske učinke podnebnega prehoda za najbolj prizadeta območja.

Evropska komisija je decembra 2019 v sporočilu o Evropskem zelenem dogovoru predlagala Mehanizem za pravični prehod, ki bo osredotočen na podporo tistim regijam in sektorjem, ki jih bo prehod zaradi njihove pretežne odvisnosti od fosilnih goriv in ogljično intenzivnih procesov najbolj prizadel.

Sklad za pravičen prehod predstavlja prvega od treh stebrov omenjenega mehanizma in je ključnega pomena za regije, ki so močno odvisne od fosilnih goriv ter emisijsko intenzivne industrije. Sklad prav tako predstavlja orodje za preprečevanje povečevanja regionalnih razlik, ki izhajajo iz neenakih zmogljivosti prehoda in se bo izvajal v okviru kohezijske politike. Sredstva sklada bodo dopolnjevala nacionalna in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega socialnega sklada plus.

Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Stališče do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in drugih vodah

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in drugih vodah ter o popravku in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije.
Republika Slovenija podpira predlog uredbe.

Uredba Sveta (EU) 2019/1838 določa ribolovne možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju. Zagotavljanje neprekinjene časovne vrste primerljivih podatkov o staležih rib je bistveno za znanstveno oceno navedenih staležev. Zato je primerno, da se v zadevnih obdobjih prepovedi ribolova dovolijo ribolovne operacije, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada razrešila prim. Andreja Možino s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila prim. Andreja Možino s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Prim. Možina je 31. marca 2020 odstopil s funkcije državnega sekretarja, zato je minister za zdravje predlagal vladi, da se ga s tem dnem razreši s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Soglasje vlade k imenovanju dr. Andreje Valič Zver za direktorico javnega zavoda Študijski center za narodno spravo

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje k imenovanju dr. Andreje Valič Zver za direktorico javnega zavoda Študijski center za narodno spravo.

Na razpis za direktorja javnega zavoda Študijskega centra za narodno spravo, ki ga je na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo in Statuta javnega zavoda Študijski center za narodno spravo objavil Svet Zavoda, je prispela ena vloga, ki je izpolnjevala razpisne pogoje. Svet Zavoda je ugotovil, da kandidatka izpolnjuje postavljene kriterije, in imenoval dr. Andrejo Valič Zver za direktorico javnega zavoda Študijski center za narodno spravo. Sklep o imenovanju je predložil v soglasje ustanovitelju (Vladi Republike Slovenije). Mandat direktorice javnega zavoda traja pet let.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Spremembe v nadzornem svetu družbe SODO d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi odstopne izjave razrešila mag. Mojco Soža in mag. Hinka Šolinca z mesta članov nadzornega sveta družbe SODO d. o. o. Hkrati je Vlada Republike Slovenije za čas do poteka mandata, to je do 13. 5. 2023, za člana nadzornega sveta družbe SODO d. o. o. imenovala Silva Soka in Martina Brataniča.

Skladno s prvim odstavkom 485.a člena Energetskega zakona Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost distribucijskega operaterja.

To dejavnost opravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o. Družba SODO izvaja obvezno državno gospodarsko javno službo, ki je za Republiko Slovenijo bistvenega pomena, saj le-ta obsega varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema električne energije, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema in dobaviteljem, da lahko učinkovito sklepajo pogodbe o dobavi in uveljavljajo pravico do priključitve, zagotavljanje kakovosti oskrbe itd. (78. člen EZ-1).

Skladno z osmo alinejo prvega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe SODO d. o. o. z dne 14. 8. 2019 skupščina samostojno odloča o vseh vprašanjih, ki sodijo v njeno pristojnost, med ostalim tudi o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta. Skladno s petim odstavkom 11. člena Akta o ustanovitvi SODO d. o. o., mandat nadomestnemu članu nadzornega sveta namreč poteče z dnem poteka mandata dosedanjega člana.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Iskalnik