Skoči do osrednje vsebine

11. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje in izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Vlada sprejela predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, ki ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Varnostne razmere, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije COVID-19, zahtevajo, da zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora zunanje schengenske meje pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje in pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 37.a člena Zakona o obrambi. 

Pripadniki Slovenske vojske bodo pooblastila pod pogoji, ki so predpisani za policiste, izvajali skupaj s Policijo v skladu z načrtom Policije in na podlagi usmeritev Policije na območju odsekov, sektorjev in sekcij ob slovenski schengenski meji (državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško) v pasu 5 km zračne linije od mejne črte oziroma do najbližje cestne komunikacije, če cestne komunikacije v tem 5 km pasu zračne linije ni.

Vlada bo o izvajanju pooblastil Slovenske vojske seznanjala pristojni delovni telesi Državnega zbora vsakih 14 dni.

Ukrep je časovno omejen, in sicer bodo pripadniki Slovenske vojske ta pooblastila lahko izvajali največ tri mesece od uveljavitve sklepa. 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada izdala odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok določa, da se prekine izvajanje preventivnih dejavnosti, zobozdravstvenih storitev, razen nujnih in tistih, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, in porodov na domu. Poleg tega določa, da se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen tistih, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke storitve in obravnava nosečnic. Odlok določa tudi prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v mreži javne zdravstvene službe na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključevanje koncesionarjev in zagotovitev izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Odlok določa, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Ob tem pa se lahko, ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:

  • preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta,
  • nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
  • nujni pregledi operativnih gasilcev.

Prekine se izvajanje tudi vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti, z izjemo nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.

Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Prekine se tudi izvajanje načrtovanih porodov  na domu.

Poleg tega določa, da se pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. To velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.

Odlok določa tudi prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v mreži javne zdravstvene službe na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti ali k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. V izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, se vključijo tudi koncesionarji, in sicer na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Poleg tega morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih. S tem odlokom se začasno določajo posebni pogoji glede dobaviteljev etanola kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu v času epidemije COVID-19. Z odlokom Slovenija poenostavlja nacionalne zahteve in z njimi ne posega v krovno EU uredbo ali delovanje notranjega trga na področju biocidov. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Zaradi obsežnega širjenja virusa SARS-CoV-2 in razglasitve epidemije COVID-19 se je v Republiki Sloveniji povečala potreba po biocidnih proizvodih iz vrste proizvodov 1 in 2 za osebno razkuževanje in razkuževanje površin na osnovi etanola, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah. Teh potreb ni mogoče zadovoljiti z biocidnimi proizvodi z etanolom, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe 528/2012/EU, saj so proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, ki so vključeni na seznam iz 95. člena navedene uredbe, zasedene.

Zaradi ustrezne oskrbe na območju Republike Slovenije s sredstvi za razkuževanje se z odlokom začasno sprostijo pogoji za uporabo etanola kot aktivne snovi, in sicer tako, da se za njihovo proizvodnjo lahko uporabi tudi etanol drugih dobaviteljev, ohranjajo se le še osnovne zahteve glede njegove kakovosti in varnosti za zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada zagotovila 2 milijona evrov za dobavo in plačilo reagentov za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2

Vlada je na današnji dopisni seji Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo za potrebe dobave in plačila reagentov in drugih pripomočkov, potrebnih za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2 (COVID-19) iz proračunske rezerve zagotovila 2 milijona evrov.

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo o namenski porabi sredstev poroča Ministrstvu za zdravje do 15. junija 2020.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala  vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za železniški promet

Direktorju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije mag. Benjaminu Steinbacherju Pušnjaku, ki je bil z odločbo vlade z dne 26. 3. 2015 imenovan za direktorja za mandatno dobo petih let, dne 31. 3. 2020 poteče mandat.

V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o javnih agencijah ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne agencije, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom. V skladu z določili petega odstavka 19. člena Zakona o javnih agencijah v primeru, če direktorju preneha funkcija, ustanovitelj na predlog sveta do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja.

Svet javne agencije za železniški promet Republike Slovenije je dne 30. 3. 2020

sprejel sklep, s katerim predlaga vladi, da za dobo šestih mesecev za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije imenuje mag. Benjamina Steinbacher Pušnjaka.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo