Skoči do osrednje vsebine

Zaposleni v zaporskem sistemu skrbijo za celostno uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb

Ob obravnavi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je bilo veliko pozornosti – tako medijske kot širše javnosti – namenjeno tudi delu in delovanju zaporskega sistema.

Ministrica za pravosodje izraža veliko zahvalo Upravi za zaščito in reševanje za posluh in odziv na prošnje za preskrbo pravosodnih deležnikov z nujno potrebno zaščitno opremo.

Posebno zahvalo ministrica namenja pravosodnim policistom in ostalim delavcem v zaporih, ki 24 ur dnevno, 7 dni v tednu skrbijo, da so zapori varni za družbo in zaprte osebe. Žal so v vsakdanje družbeno življenje in splošno razumevanje globoko zasidrani nekateri predsodki o obsojencih. In kljub nezavidljivemu stanju v zaporskem sistemu (zaradi kadrovskega primanjkljaja in neustreznih prostorov) zaposleni skrbijo za celostno uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb in tako uresničujejo svoje poslanstvo. »Vaše delo in nesebično pomoč ob hudih stiskah zapornikov izjemno cenim,« je dejala ministrica Kozlovič.

Dejstvo je, da se Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij še vedno sooča s hudo kadrovsko podhranjenostjo na področju pravosodnih policistov, ki se kljub vsem vloženim naporom ni izboljšala. Kadrovska stiska se pozna pri vsakodnevnem delu v zavodu, saj je oteženo izvajanje dnevnih aktivnosti in tudi spremstev zaprtih oseb zunaj zavoda. Pozna se tudi preobremenjenost in izčrpanost pravosodnih policistov. Na delovne pogoje zaposlenih in na zaprte ter priprte pa vplivajo tudi slabi prostorski pogoji.

Poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je ob spoštovanju človekovega dostojanstva izvrševati zaporno kazen in zagotavljati varne zapore, ki zaprtim osebam omogočajo resocializacijo. V obdobju trenutnih razmer je prav to poslanstvo nemalokrat na preizkušnji. Človeško življenje je najvišja vrednota, česar se zaveda tako vodstvo zaporov kot tudi ministrica za pravosodje. V nadaljevanju na kratko povzemamo vse ukrepe, sprejete z namenom zavarovanja zdravja in življenja.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je že 10. marca 2020 omejila stike na posameznih lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora, 13. marca pa je bil sprejet sklep, da se do preklica prepovedo vsi obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu. Za izboljšanje trenutne situacije in v izogib prehudih stisk zapornikov, ki bi bile posledica prepovedi obiskov, pa je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pristopila k nakupu vrednotnic za uporabo v predplačniškem telefonskem sistemu.

Zdravstvena oskrba v zavodih je ustrezna. Zaprte osebe v zaporu dobivajo hrano, ki zadošča za ohranitev njihovega zdravja in popolne telesne sposobnosti. Hkrati pa se v zaporu po navodilih zdravnika in v skladu z možnostmi zagotavljajo vse potrebne aktivnosti za ohranitev obsojenčevega zdravja.

Vodstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij si redno izmenjuje mnenja, izkušnje ter primere dobre prakse s tujimi zaporskimi sistemi. V večini držav je bilo ugotovljeno pomanjkanje zaščitne opreme za izvajanje aktivnosti v trenutni situaciji. Večina zaporskih uprav je že prepovedala obiske v zaporu, zato iščejo možnosti, kako bi zaprte osebe ohranjale stike s svojimi sorodniki oz. tistimi, ki so jih v zaporu obiskovali. O primerih okužb znotraj zapora poročajo iz Italije in Španije, v nekaterih drugih državah pa imajo nekaj sumov okužbe tako med zaposlenimi kot med zaprtimi.

V skrbi za zdravje in izboljšanje pogojev dela zaposlenih, smo, poleg preučitve možnosti namestitve posebnih zaščitnih steklenih pregrad, s katerimi bi se preprečila neposredna izpostavljenost možni okužbi, ter zagotavljanju drugih zaščitnih sredstev, v sodelovanju s Policijo uskladili tudi protokol privedb oseb v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom. Ker gre za pomembne okoliščine tako z vidika organizacije dela kot tudi varne izvedbe postopkov uslužbencev zaporskega sistema, bodo, skladno z dogovorom, policijske enote v primeru odreditve pripora in v primeru prijetja osebe na podlagi tiralice ali v drugih podobnih primerih, o tem predhodno obvestile zavode oziroma oddelek, kamor bodo osebo privedli. Tako bodo zavodi za prestajanje kazni zaporov oziroma njihovi oddelki pravočasno pripravili prostore za sprejem, zaposleni pa bodo imeli dovolj časa, da se na sprejem tudi ustrezno pripravijo.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu domu doslej priskrbelo večje število rokavic, razkužil, antiseptičnih mil, kirurških troslojnih mask, zaščitnih plaščev, zaščitnih očal, zaščitnih mask z ogljem, zaščitnih mask z zaščito FFP3 ter  zaščitnih kombinezonov s kapuco. Na Ministrstvu za pravosodje sicer dnevno zbiramo potrebe pravosodnih deležnikov po zaščitni opremi in jo zagotavljamo v skladu z danimi možnostmi Uprave za zaščito in reševanje.

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so zaposlenim, ki delajo v sistemu, ponudili psihološko pomoč pri soočanju s stiskami, tesnobnim občutkom in drugimi travmatičnimi občutji. Zaposleni, ki opravljajo delo psihologov, so se prostovoljno javili, da so na razpolago preko telefonske linije v določenem času dneva. Zdi se smiselno, da ob skrbi za zaprte osebe ne pozabljamo tudi na doživljanje zaposlenih v zaporskem sistemu.

Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja (CPT) je v petek sprejel posebno Izjavo o načelih v zvezi z obravnavo oseb, ki jim je odvzeta prostost v okviru pandemije koronavirus (COVID-19). Pandemija predstavlja izredne izzive za vlade vseh članic držav Sveta Evrope. Za osebje, ki dela na različnih področjih odvzema prostosti, obstajajo posebni in intenzivni izzivi. Čeprav CPT priznava, da je treba nujno sprejeti odločne ukrepe za boj proti COVID-19, želi vendarle vse akterje spomniti na absolutno prepoved mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. Vsi organi članic Sveta Evrope, ki so odgovorni za osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, morajo slediti načelom, ki jih v nadaljevanju na kratko povzemamo:

  • vsak omejevalni ukrep za preprečevanje širjenja COVID-19 v povezavi z osebami, ki so prikrajšane za njihovo svobodo, bi moral imeti pravno podlago, upoštevati nujnost, sorazmernost, spoštovati človeško dostojanstvo in časovno omejenost. Osebe, prikrajšane za svojo svobodo, bi morale o kakršnih koli ukrepih prejemati izčrpne informacije v jeziku, ki ga razumejo,
  • pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe naj bo posebna pozornost namenjena potrebam pridržanih oseb, še posebej upoštevajoč ranljive skupine in/ali rizične skupine, kot so starejše osebe in osebe, ki že imajo predhodne zdravstvene težave. Nadalje naj pridržane osebe prejmejo dodatno psihološko pomoč v tem obdobju,
  • čeprav je zakonito in smiselno prekiniti nepomembne dejavnosti, je treba med pandemijo v celoti spoštovati temeljne pravice pridržanih oseb. Vse omejitve stika z zunanjim svetom, vključno z obiski, je potrebno nadoknaditi s povečanim dostopom do alternativnih komunikacijskih sredstev.

Pri sprejemanju dodatnih ukrepov, v luči zaščite zaposlenih in obsojenih, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij dosledno upošteva vsa priporočila Odbora.