Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje z vrsto ukrepov v boju proti COVID-19

Minister za zdravje Tomaž Gantar je skupaj s sodelavci v zadnjih dneh intenzivno usklajeval in pripravil vrsto ukrepov v zdravstvu, ki omogočajo, da so javni zdravstveni zavodi in njihovi zaposleni ustrezno pripravljeni na obravnavo okuženih in obolelih pacientov. Glede organizacije dela v socialno varstvenih zavodih Ministrstvo za zdravje sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Danes se je Minister Gantar srečal z Ministrom za delo družino in socialne zadeve Janezom Cigler Kraljem. Dogovorila sta se, da bodo oskrbovance domov za starejše odslej testirali kar v domovih, da bi tako zmanjšali število potrebnih prevozov in manj obremenjevali starejše. Oskrbovancem bodo brise jemale mobilne ekipe.

Na ministrstvu za delo bodo prevzeli skrb za zbiranje potreb po varovalni opremi in kadrih v socialno varstvenih zavodih. Vsem izvajalcem institucionalnega varstva, torej domovom starejših, varstveno-delovnim centrom in centrom za usposabljanje, delo in varstvo, pa bomo zagotovili tudi izobraževanje o pravilni uporabi zaščitne opreme. Zavezali smo se tudi, da bomo domske zdravnike oziroma zdravstvene ekipe pozvali, naj tudi v težjih razmerah ostanejo na razpolago vsaj v okviru pogodbe, ki jo imajo sklenjeno.

Minister se je na izjavi  dotaknil glavnih ukrepov in aktivnosti ministrstva za zdravje. Kot je pojasnil, bo še naprej delovalo 16 točk, ki so po njegovi oceni operativne in razpolagajo z zadostno zaščitno opremo ter količinami reagentov. Če bo potrebno, pa se bodo v bodoče odprte še dodatne, je pojasnil minister.

Stanje na terenu obvladujemo in se v nadaljevanju  iskreno se zahvaljujemo vsem zdravstvenim delavcem in osebju v socialno varstvenih zavodih, ki nesebično nudijo medicinsko in ostalo strokovno pomoč, predvsem pa so v teh izjemnih in težkih trenutkih sočutni in požrtvovalni. Storili bomo vse, da bo njihovo delo teklo čim bolj nemoteno in razbremenjeno.  Skladno s tem zagotavljamo vso potrebno pomoč najbolj ogroženim in kriznim središčem. Prav tako smo za zagotavljanje strokovne medicinske pomoči skupaj z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pozvali prostovoljce k aktivni vključitvi.

V nadaljevanju navajamo izvedene aktivnosti in ukrepe:

Centralizacija nabave zaščitne opreme

Vse predstojnike bolnišnic in direktorje zdravstvenih domov smo zaprosili, da nabav aparatur in zaščitne opreme ne izvajajo več sami. Vse nabave sedaj potekajo centralno. Ministrstvo za zdravje skrbi za ustrezne standarde in količine.  Zavod RS za blagovne rezerve pa centralno vodi vse postopke nabav. Izvajalci so bili pozvani, da v zavodu določijo kontaktno osebo za nabave povezane z COVID-19. Vsa dodatna vprašanja vezana na nabave opreme in organizacijo dela pa naj preko eno osebe pošiljajo na en elektronski naslov na ministrstvu za zdravje. Tako smo vzpostavili centralizirano in pregled nad vso nabavo. Glede kapacitet za intenzivno zdravljenje bolnikov imajo bolnišnice po načrtu (UKC LJ; UKC MB; UK Golnik; SB NM; SB CE; SB MS) na razpolago 33 postelj, kar pa se lahko po potrebi razširi na 60 postelj. Trenutno se zdravijo bolniki v treh bolnišnicah: UKC LJ, UKC MB in UK Golnik.

Glede kapacitet za intenzivno zdravljenje bolnikov imajo bolnišnice po načrtu (UKC LJ; UKC MB; UK Golnik; SB NM; SB CE; SB MS) na razpolago 33 postelj, kar pa se lahko po potrebi razširi na 60 postelj. Trenutno se zdravijo bolniki v treh bolnišnicah: UKC LJ, UKC MB in UK Golnik.

 

Pripravili smo strokovne standarde za izdelavo respiratorjev in zaščitne opreme

Pripravili smo standarde za izdelavo respiratorjev in zaščitne opreme, da bi lahko jih lahko slovenska podjetja pričela izdelovati. Verjamemo, da imamo znanje in da so naša podjetja zmožna povezati, delno prestruktururati in nemudoma začeli izdelovati to nujno opremo za najtežje bolnike.

Standardi za respiratorje so objavljeni na povezavi: https://www.gov.si/teme/katastrofna-medicina/

Standardi za zaščitno opremo so objavljeni na: https://www.gov.si/teme/katastrofna-medicina/

 

16 vstopnih točk za odvzem brisa, 14 dodatnih v pripravljenosti, če bo to potrebno

Ministrstvo za zdravje je v stalnih kontaktih z vstopnimi točkami. Za paciente z vidika oskrbe ni nobene spremembe, saj še vedno velja utečen protokol. Bolnik  pokliče po telefonu svojega izbranega zdravnika, ta pa ga po potrebi napoti na eno izmed točk za odvzem brisa.

Trenutno smo delo dodatno skoncentrirali na 16 že obstoječih točk, ki so prioritetne, saj tako kar najbolj optimalno in racionalno ravnamo z zaščitno opremo. Vodje teh točk pa so pooblaščeni za organizacijo dela v regiji. Po potrebi in glede na stanje na terenu, se lahko vključi še 14 dodatnih točk, ki so že pripravljene. Kdaj se bodo vključile je odvisno od vodij 16 ključnih točk, delovale pa bodo v skladu z navodili ministrstva za zdravje. Še enkrat pa poudarjamo, da se za pacienta ne spremeni nič, saj ga bo na lokacijo vstopne točke usmeril izbrani osebni zdravnik po telefonu.

 

 Varovancem v domovih za starejše posvečamo posebno pozornost, saj so med najbolj ogroženimi

 Naše aktivnosti potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

 Socialnovarstvenim zavodom bo osebna varovalna oprema zagotavljana v okviru obsega blagovnih rezerv, ob upoštevanju prioritet glede na epidemiološko sliko pri posameznem izvajalcu.

 Prvi socialno varstveni zavod, ki se je soočil z izzivi obvladovanja epidemije je DSO Metlika. Ministrstvo za zdravje se je aktivno vključilo v podporo. Na podlagi posnetka stanja, je bila po navodilu ministra 20. 3. 2020 vzpostavljena delovna skupina, ki bo v strokovno podporo DSO Metlika in bo koordinirala vključevanje dodatnega kadra za nemoteno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe uporabnikov v DSO Metlika. V delovno skupino je vključen tudi strokovno usposobljen tim za preprečevanje in obvladovanje okužb povezanih z zdravstveno oskrbo Splošne bolnišnice Novo mesto. Člani delovne skupine so pod vodstvom koordinatorja, ki ga je določilo ministrstvo, proučili procese dela, sprejeli vse potrebne ukrepe v povezavi z obvladovanjem širjenja okužb, zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene nege in oskrbe za uporabnike ter podpore zaposlenim v DSO Metlika, ki kljub izrednim razmeram s predanostjo skrbijo za uporabnik. Dogovorjeno je koordinirano vključevanje prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, ki so dne 21. 3. 2020 že opravili usposabljanje iz vsebin preprečevanja in obvladovanja okužb ter ustrezne uporabe osebne varovalne opreme. Z namenom ohranjanja možnosti socialnih stikov uporabnikov in njihovih svojcev bo do ponedeljka 22. 3. 2020 vzpostavljena rešitev, ki bo omogočala komunikacijo preko videopovezav. Aktivirani so bili različni deležniki v lokalnem okolju, ki bodo prispevali sredstva in opremo za nemoten potek delovnih procesov.

Eden izmed ciljev delovne skupine je tudi oblikovanje modela oziroma dobre prakse, ki bo uporabna tudi v drugih socialnovarstvenih zavodih, v primeru epidemije.

Ministrstvo je na socialnovarstvene zavode naslovilo pobudo, da v čim večji meri omogočijo uporabnikom in njihovim svojcem ohranjanje stikov s pomočjo uporabe sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Prav tako smo jih pozvali, da kljub omejitvi obiskov ob strokovni in etični presoji dopustijo vnaprej dogovorjen obisk uporabnika, zlasti umirajočih oseb.

Prav tako smo na  ministrstvu takoj navezali stik z odgovorno osebo v DSO Šmarje pri Jelšah. Po potrebi bomo zagotovili sodelovanje koordinatorja, ki ga bo določilo ministrstvo, da se zaposlene v DSO Šmarje čim bolj razbremeni in da se v največji meril lahko posvetijo uporabnikom.

V skrbi tako za uporabnike, kakor zaposlene v socialnovarstvenih zavodih, so bila v sodelovanju z NIJZ, pripravljena in vsem izvajalcem institucionalnega varstva posredovana Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih, ki so dostopna na:

https://www.gov.si/novice/2020-03-11-navodila-za-obravnavo-osebe-s-sumom-na-okuzbo-s-sars-cov-2-v-socialnovarstvenih-zavodih/.

 Predstavniki ministrstva so sodelovali z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije pri pripravi Priporočil za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov, ki so dostopna na spletni strani zbornice, pa tudi pri pripravi Priporočil za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce storitve pomoč družini na domu, uporabnike in njihove družinske člane.

 Ministrstvo je Zbornico zdravstvene nege Slovenije zaprosilo za objavo vabila k prostovoljni vključitvi zdravstvenih delavcev, dijakov in študentov v pomoč pri izvajanju storitev v socialnih zavodih. Poziv je objavljen na spletni strani: https://www.zbornica-zveza.si/clanek/zbornica-zveza-poziva-k-prostovoljni-vkljucitvi-zdravstvenih-delavcev/

 

 Prekine se izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti

 S tako sprejetim odlokom bomo pridobili dodaten nujno potreben zdravstveni kader, prav tako pa to pomeni, da bo ostalo več zaščitne opreme za lokacije, kjer jo zdravstvo nujno potrebuje.

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra za zdravje prerazporediti zaposlene, ki izvajajo preventivno dejavnost, na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19.

Izvajalci  zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

Še vedno pa se izvajajo preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ta ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. V odloku smo tudi določili, da se Zdravstvenemu domu Kamnik izvaja samo administrativna nujna medicinska pomoč.

 

 Prekinitev izvajanja vseh zobozdravstvenih storitev in vzpostavitev 7 nujnih zobozdravstvenih ambulant

Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. Še vedno pa se  izvajajo nujne zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper in Zobozdravstvenem domu Nova Gorica. V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Izdali smo tudi navodila in protokole za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti. Objavljena so na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-navodila-za-porodnisnice-zobozdravstvo-in-za-delodajalce-v-zvezi-z-varovanjem-zdravja-delavcev/

 

 Pripravili smo ukrepe za obravnavo nosečnic/porodnic/otročnic in ginekoloških pacientk na sekundarnem nivoju

 

Ukrepi za ginekologijo so objavljena na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-navodila-za-porodnisnice-zobozdravstvo-in-za-delodajalce-v-zvezi-z-varovanjem-zdravja-delavcev/

 

 Organizirali smo delo v dogovoru z ambulanto na letališču Brnik za pregled vseh potnikov, ki prihajajo z izrednimi leti iz tujine v tem tednu

Tako je letalo z Slovenci, ki je včeraj priletelo iz Londona z 50 potniki in tremi člani posadke pričakala epidemiologinja, medicinska sestra in zdravnik, zabeleženi so bili kontaktni podatki potnikov. Zvišano telesno temperaturo je imelo 5 potnikov,  vsi pod 38 stopinj C, nihče od teh pa ni imel kliničnih znakov respiratornega infekta. Vsi potniki so prejeli ustna navodila za nadaljnje ravnanje in letak s podrobnimi navodili.

 

 Vlada izdala Odlog o razporejanju zdravnikov brez licence

 S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Vsem zdravnikom specializantom se specializacija prekine in vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno). Za čas trajanja ukrepov odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.

 Preklicali smo veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

 Vlada je 15. 3. 2020 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, ki je je stopila v veljavo v petek 13. 3. 2020. Ta odlok začne veljati 15. marca 2020 ob 19.00 uri. To pomeni, da ni več prepovedan promet z zaščitnimi sredstvi za zaščito pri novem koronavirusu COVID-19.

 

Sprejeti so ukrepi za varovanje zdravja delavcev

 Ukrepi so objavljeni na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-navodila-za-porodnisnice-zobozdravstvo-in-za-delodajalce-v-zvezi-z-varovanjem-zdravja-delavcev/

 

 Pripravili smo novo definicijo za prijavo in spremljanje novega koronavirusa

 Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko pripravilo novo definicijo za prijavo in spremljanje novega koronavirusa.

 Tudi pri blagi klinični sliki je potrebno opraviti testiranje na novi koronavirus za:

- osebe starejše od 60 let,

- osebe, ki imajo ko-morbidnosti, predvsem visok krvni tlak in/ali sladkorno bolezen, pa tudi druge srčno-žilne, pljučne, ledvične in težje jetrne bolezni,

 - vse osebe z imunskimi pomanjkljivostmi, ne glede na njihovo starost.

 

Pri vseh ostalih osebah z blago simptomatiko predlagamo testiranje po presoji družinskega zdravnika oziroma pediatra. Odločitev naj bo v prid testiranja, še posebej v okoliščinah, ko partner/starši osebe z blago klinično sliko spada v skupine tveganja ali je zaposlen na zelo izpostavljenem delovnem mestu: v bolnišnici, v Domu starejših občanov, v zavodih s prizadetimi osebami, na drugih pomembnih mestih.

 

Pospešeno izdajamo odločbe o karanteni

Ministrstvo pospešeno pripravlja odločbe o karanteni. Do  20. 3. 2020 je bilo Izdanih 180 odločb. V zadnjem tednu smo od Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejeli še približno 100 predlogov za odreditev karantene.

 

 Pripravili smo navodila za nujno in skrbno spremljanje stanja v povezavi z zajezitvijo epidemije COVID-19

 Da bi imeli kar najbolj celovite, predvsem pa primerljive podatke, na podlagi katerih lahko sprejemamo nadaljnje ukrepe, smo poenotili način poročanja. Prav tako dobimo povratno informacijo o potrebah zaščitne opreme, zaščitne opreme. Izdali smo navodila za dnevno poročanje zdravstvenih domovi,  dnevno poročanje bolnišnice. Navodilo za poročanje za domove za starejše smo pripravili v sodelovanju z MDDSZ.

Navodila so objavljena na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-navodila-za-organizacijo-dela-obravnavo-bolnika-in-dnevno-porocanje/

 Pripravili smo navodilo za delo pediatrov na primarnem in hospitalnem nivoju v času epidemije Covid-19

 Navodila so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_3_dopis_za_izvajalce_pediatrija_podpisan.pdf

 

Pripravili smo navodilo za izvajanje psihiatričnih storitev v času epidemije

 V sodelovanju z Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu in Razširjenim strokovnim kolegijem za psihiatrijo so bila pripravljena navodila za izvajanje psihiatričnih storitev v ambulantni dejavnosti, v bolnišnicah, na Enoti za forenzično psihiatrijo, kot tudi za obravnavo v zavodih (na primer: DSO, azilni domovi, zavodih za prestajanje kazni zapora).

 

 Usmeritve JZZ glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času COVID-19

 Usmeritve obsegajo pojasnila v zvezi z :

  • Obveznostjo opravljanja drugega dela (vključno z izjemnimi okoliščinami),
  • Izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta in
  • Druga delovnopravna vprašanja v kontekstu epidemije COVID19

  

Priporočilo MZ glede možnih sprememb v organiziranosti dela v lekarnah za namen preprečevanja širjenja okužb s korona virusom

 

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z Lekarniško zbornico predlagalo naslednje ukrepe:

  • Skrajšanje odpiralnega časa lekarn na 6 ur,
  • Skrajšanje odpiralnega časa podružnic lekarn na 2 uri,
  • Omejitev odpiralnega časa v lekarniških enotah s 24-urno preskrbo z zdravili (dežurne lekarne) do 22.00 ure.

 

Vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno varstvo v povezavi z COVID-19

 Ministrstvo je pripravilo pojasnila glede dolžnosti koncesionarjev pri vključevanju v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v času COVID19 s pozivom k vključevanju v vse aktivnosti, ki jih organizira javni zdravstveni zavod. Pri tem so bili koncesionarji razdeljeni v dve skupini, in sicer tisti z manjšim tveganjem in tiste z večjim tveganjem za težji potek bolezni pri okužbi s koronavirusom

 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in strokovno javnostjo s izdal naslednja priporočila:

 22. 3. 2020 je Nacionalni inštitut za javno zdravje na spletni strani posodobili naslednje objave:

 Priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem :https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-stevila-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem

21. 3. 2020 je NIJZ objavil:

Na novo so objavili:

 

 20. 3. 2020 je na spletni strani NIJZ posodobili naslednje objave:

19. 3. 2020 je na spletni strani NIJZ posodobili naslednje objave:

Na novo pa so objavili naslednje:

18. 3. 2020 so na spletni stani NIJZ posodobili naslednje naslove:

Na novo smo objavili naslednje: 

17. 3. 2020 so na spletni stani NIJZ posodobili naslednje naslove:

Na novo pa so objavili naslednje: